Рев 3740/2022 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Рев 3740/2022
13.04.2022. година
Београд

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Споменке Зарић и Бисерке Живановић, чланова већа, у парници тужилаца АА и ББ, обоје из ..., чији је пуномоћник Маријана Тонић, адвокат из ..., против туженог ВВ из ..., чији је пуномоћник Миодраг Буцкић, адвокат из ... и тужене ГГ из ..., ради утврђења, одлучујући о ревизији туженог ВВ из ..., изјављеној против пресуде Апелационог суда у Крагујевцу Гж 2458/21 од 12.10.2021. године, у седници од 13.04.2022. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

Основном суду у Петровцу на Млави, Судска јединица у Жагубици враћа се предмет тог суда П 387/21 (98), преко Апелационог суда у Крагујевцу, на допуну поступка.

О б р а з л о ж е њ е

Предмет Основног суда у Петровцу на Млави, Судска јединица у Жагубици П 387/21 (98) достављен је Врховном касационом суду ради одлучивања о ревизији туженог ВВ, изјављеној против пресуде Апелационог суда у Крагујевцу Гж 2458/21 од 12.10.2021. године.

Врховни касациони суд је утврдио да нису испуњени законски услови за одлучивање о изјављеној ревизији.

Тужба у овој парници поднета је 30.03.1998. године, пре ступања на снагу важећег Закона о парничном поступку – ЗПП (01.02.2012. године), па се на ревизјски поступак примењују одредбе ранијег ЗПП („Службени гласник РС“ 125/04 .... 111/09), у смислу члана 506. став 1. ЗПП („Службени гласник РС“ 72/11), осим у погледу ревизијског цензуса. Тужени је у ревизији навео да се ревизија подноси из разлога прописаних чланом 404. важећег Закона о парничном поступку, али се у овој парници примењује ранији ЗПП, а према члану 395. тог закона апелациони суд даје оцену о изузетној дозвољености ревизије. Такође, одредбом члана 402. став 1. и 2. ранијег ЗПП прописано је да примерак благовремене, потпуне и дозвољене ревизије заједно са преписом пресуде против које је ревизија изјављена председник већа првостепеног суда доставља јавном тужиоцу надлежном за подизање захтева за заштиту законитости.

Како првостепени суд није доставио ревизију и побијану другостепену пресуду надлежном Републичком јавном тужиоцу, предмет се враћа првостепеном суду на допуну поступка у смислу члана 402. ранијег ЗПП, након чега предмет треба доставити Апелационом суду у Крагујевцу као надлежном за оцену изузетне дозвољености ревизије у смислу члана 395. ЗПП.

Из наведених разлога, Врховни касациони суд је одлучио као у изреци, на основу чл. 368. и 411. ЗПП.

Председник већа – судија

Јасминка Станојевић, с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић