Рев 4171/2022 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Рев 4171/2022
19.05.2022. година
Београд

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Данијеле Николић и Катарине Манојловић Андрић, чланова већа, у парници тужилаца АА и ББ обоје из ..., чији је заједнички пуномоћник Војислав Љубеновић адвокат из ..., против тужених ВВ из ..., Општина ..., чији је пуномоћник Раде Миленковић адвокат из ... и ДОО „Family Cаtering“ из Власотинца, ради сметања поседа, одлучујући о ревизији тужилаца изјављеној против решења Вишег суда у Лесковцу Гж 1352/21 од 03.06.2021. године, у седници већа одржаној 19.05.2022. године донео је

Р Е Ш Е Њ Е

ОДБАЦУЈЕ СЕ као недозвољена ревизија тужилаца изјављена против решења Вишег суда у Лесковцу Гж 1352/21 од 03.06.2021. године.

О б р а з л о ж е њ е

Решењем Основног суда у Лесковцу Судска јединица у Власотинцу П 3919/17 од 25.11.2020. године одбачен је као недозвољен предлог за понављање парничног поступка у овој правној ствари у предмету П 3919/17 поднет од стране тужилаца.

Решењем Вишег суда у Лесковцу Гж 1352/21 од 03.06.2021. године одбијене су као неосноване жалбе тужилаца и првостепено решење потврђено.

Против правноснажног решења тужиоци су благовремено изјавили ревизију.

Врховни касациони суд је испитао дозвољеност ревизије на основу члана 410. став 2. тачка 5. у вези члана 420. став 6. Закона о парничном поступку, па је утврдио да ревизија није дозвољена.

Одредбом члана 452. став 5. Закона о парничном поступку, прописано је да против решења донетих у парницама због сметања државине ревизија није дозвољена.

У конкретном случају, тужиоци ревизијом побијају другостепено решење донето у парници ради сметања државине, па ревизија у смислу цитиране одредбе није дозвољена.

Према одредби члана 420. став 1. ЗПП, странке могу да изјаве ревизију и против решења другостепеног суда којим је поступак правноснажно окончан, а према ставу 5. истог члана, ревизија је увек дозвољена против решења другостепеног суда којим се одбацује предлог за понављање поступка и решења другостепеног суда којим се потврђује решење првостепеног суда о одбацивању предлога за понављање поступка.

Први део Закона о парничном поступку садржи опште одредбе. Одредба члана 420. став 5. Закона о парничном поступку, која прописује дозвољеност изјављивања ревизије против решења другостепеног суда којим се потврђује решење првостепеног суда о одбацивању предлога за понављање поступка налази се (у глави XXVIII - ванредни правни лекови) у другом делу Закона о парничном поступку, који регулише ток поступка, дакле регулише поступак који није посебан. Одредба члана 452. став 5. Закона о парничном поступку, којом је прописано да против решења донетих у парници због сметања државине ревизија није дозвољена, налази се у трећем делу Закона о парничном поступку, који регулише посебне поступке, поред осталих (у глави XXXI) и поступак у парницама због сметања државине. Стога, у поступку за сметање државине, као посебном поступку, није дозвољена ревизија ни против решења другостепеног суда којим се потврђује решење првостепеног суда о одбацивању предлога за понављање поступка, јер је могућност њеног изјављивања регулисана општијим нормама од оних којима је регулисан поступак за сметање државине .

На основу изнетог, применом члана 413, у вези члана 420. став 6. ЗПП, одлучено је као у изреци.

Председник већа – судија

Бранислав Босиљковић,с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић