Рев 42/08

Република Србија
ВРХОВНИ СУД СРБИЈЕ
Рев 42/08
11.12.2008. година
Београд

Врховни суд Србије у Београду, у већу састављеном од судија Снежане Андрејевић, председника већа, Слађане Накић-Момировић, Соње Бркић, Споменке Зарић и Миломира Николића, чланова већа, у парници тужиоца АА, са боравиштем у __, кога заступа АБ, адвокат, против туженог Републике Србије, Министарство правде, Окружни суд у Приштини, са седиштем у Нишу, кога заступа Републичко јавно правобранилаштво, Одељење у Нишу, ради дуга, одлучујући о ревизији тужиоца изјављеној против пресуде Окружног суда у Нишу Гж.2679/07 од 24.07.2007. године, у седници одржаној 11.12.2008. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

УКИДАЈУ СЕ пресуде Општинског суда у Нишу П. 9293/05 од 04.04.2007. године и Окружног суда у Нишу Гж. 2679/07 од 24.07.2007. године и предмет враћа првостепеном суду на поновно суђење.

О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Општинског суда у Нишу П. 9293/05 од 04.04.2007. године одбијен је тужбени захтев којим је тужилац тражио да суд обавеже туженог да му исплати износ од 420.499,83 динара на име претрпљене штете са законском каматом од 18.03.2002. године па до коначне исплате. Истом пресудом обавезан је тужилац да плати на име трошкова парничног поступка туженом 134.100,00 динара.

Пресудом Окружног суда у Нишу Гж. 2679/07 од 24.07.2007. године одбијена је као неоснована жалба и потврђена наведена пресуда Општинског суда.

Против другостепене одлуке благовремено је изјавио ревизију тужилац због битне повреде одредаба парничног поступка и погрешне примене материјалног права.

Врховни суд је испитао побијану одлуку у смислу члана 399 ЗПП и налази да је ревизија основана.

Према утврђеном чињеничном стању, против тужиоца је пред Окружним судом у Приштини вођен кривични поступак због кривичног дела злоупотребе положаја. Дана 03.04.1991. године тужилац је на рачун наведеног суда извршио уплату износа од 125.000,00 динара, ради обештећења "ББ". Истражни судија је обавестио Окружно јавно тужилаштво о уплати наведеног износа у судски депозит. Истог дана тужиоцу је укинут притвор. Документација у вези ове уплате је остала у Окружном суду у Приштини. Кривични поступак према тужиоцу је правноснажно окончан и тужилац је ослобођен кривичне одговорности.

Побијаном одлуком је оцењено да нема кривице туженог за накнаду штете тужиоцу, ни обавезе по основу стицања без основа за накнаду валоризованог износа, који је тужилац уплатио дана 03.04.1991. године, на рачун Окружног суда у Приштини, будући да је тужилац исплату извршио самоиницијативно, без налога суда и да је уплата била намењена за обештећење трећег лица.

Врховни суд оцењује да су нижестепене одлуке засноване на погрешној примени материјалног права услед чега је чињенично стање непотпуно утврђено.

У овом сучају тужилац је током кривичног поступка извршио уплату у судски депозит. Околност да је уплата извршена без налога суда је без значаја за пресуђење. Право полагања и продаје дуговане ствари регулисани су одредбама члана 327-335 Закона о облигационим односима и Судским пословником. Према члану 355 став 1 Судског пословника готов новац примљен поштом уводи се истог дана преко уплатног налога у благајнички извештај, а потом књижи у евиденцију депозита. Под условима из члана 330 Закона о облигационим односима дужник може узети натраг положену ствар. Међутим, услед непримењивања наведених прописа о судском депозиту у спроведеном поступку нису утврђене одлучне чињенице да ли се поверилац наплатио из средстава депозита, да ли се тужилац одрекао права на повраћај депозита или је депозит расправљан по одредбама члана 379 Судског пословника, од којих зависи повраћај спорних средстава депозита. Притом, погрешно је недостатак података о стању депозита оцењен у прилог одбијања тужбеног захтева обзиром да је на туженом терет доказивања ових чињеница, у смислу члана 223 став 3 ЗПП па је тужени податке о спорном депозиту требало да прибави преко надлежних служби, без обзира на чињеницу да је евиденција о депозитима остала на територији АП Косово и Метохија. Осим тога обавеза је судова према Судском пословнику да окончањем поступка реше депозите везане за предмет поводом кога је полагање извршено (члан 219 став 1 тачка 8 Судског пословника).

У поновном поступку првостепени суд ће отклонити указане неправилности и применом указаних прописа донети правилну и на закону засновану одлуку.

Са изнетих разлога, Врховни суд је одлучио као у изреци решења, на основу одредби члана 407 став 2 ЗПП.

Председник већа-судија

Снежана Андрејевић, с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Мирјана Војводић

ВС