Рев 739/2020 3.19.1.25.1.3

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Рев 739/2020
26.02.2020. година
Београд

Врховни касациони суд у већу састављеном од судија Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац и Драгане Маринковић, чланова већа, у парници тужиље АА из ... коју заступа пуномоћник Михајло Булајић, адвокат из ..., против тужене Националне службе за запошљавање Београд, Филијала Прокупље, ради уплате доприноса, одлучујући о ревизији тужиље изјављеној против пресуде Вишег суда у Прокупљу Гж 1845/19 од 13.11.2019. године у седници одржаној 26.02.2020. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

ОДБАЦУЈЕ СЕ као недозвољена ревизија тужиље изјављена против решења о трошковима поступка садржаног у пресуди Вишег суда у Прокупљу Гж 1845/19 од 13.11.2019. године.

О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Основног суда у Прокупљу П 2217/18 од 01.02.2019. године, ставом првим изреке одбијен је приговор стварне ненадлежности суда. Ставом другим изреке усвојен је тужбени захтев и обавезана тужена да у корист тужиље изврши уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање надлежном фонду ПИО, по стопи која буде важила на дан уплате на основицу за децембар месец 2015. године. Трећим ставом изреке одлучено је да свака странка сноси своје трошкове поступка.

Пресудом Вишег суда у Прокупљу Гж 1845/19 од 13.11.2019. године, одбијена је као неоснована жалба тужене и потврђена првостепена пресуда.

Против решења о трошковима поступка садржаног у другостепеној пресуди тужиља је благовремено изјавила ревизију због погрешне примене материјалног права, са предлогом да се о ревизији одлучује као о изузетно дозвољеној у смислу члана 404. ЗПП.

Врховни касациони суд је испитао изјављену ревизију у смислу члана 410. став 1. у вези члана 403. став 1. Закона о парничном поступку („Службени гласник РС“ број 72/11... 87/18) и утврдио да је ревизија недозвољена.

Одредбом члана 403. став 1. ЗПП прописано је да против правноснажне пресуде донете у другом степену странке могу да изјаве ревизију у року од 30 дана од дана достављања пресуде. Чланом 410. став 1. ЗПП прописано је да ће неблаговремену, непотпуну и недозвољену ревизију одбацити решењем првостепени суд, а чланом 413. ЗПП да ће неблаговремену, непотпуну или недозвољену ревизију одбацити Врховни касациони суд решењем, ако то није учинио првостепени суд.

Ревизија је ванредни правни лек који се може изјавити само против правноснажне другостепене пресуде, дакле против пресуде којом је у другом степену одлучено о изјављеној жалби као редовном правном леку. Тужиља није изјавила жалбу против првостепене пресуде, па нема право ни да изјави ревизију против другостепене пресуде, којом је одлучено о жалби тужене. У таквој ситуацији ревизија, иако је изјављена против правноснажне другостепене пресуде, није дозвољена због тога што се тужиља није претходно користила редовним правним леком у другом степену.

На основу чланова 413. и 165. став 1. ЗПП Врховни касациони суд је одлучио као у изреци.

Председник већа – судија

Звездана Лутовац, с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић