Рев 7776/2021 3.1.4.6; утврђивање материнства и очинства

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Рев 7776/2021
28.04.2022. година
Београд

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Субић, председника већа, Јелице Бојанић Керкез и Зорана Хаџића, чланова већа, у парници тужиоца АА и ББ, обоје из ..., против туженог ВВ из ..., чији је пуномоћник Вељко Милосављевић, адвокат из ..., ради утврђивања очинства, вршења родитељског права, издржавања и уређења личних односа, у поступку претходног разматрања списа ради одлучивања о ревизији туженог изјављеној против пресуде Апелационог суда у Београду Гж2 324/21 од 02.07.2021. године, у седници већа одржаној дана 28.04.2022. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

ВРАЋАЈУ СЕ списи П2 21/2020 Вишем суду у Смедереву, ради спровођења извиђајних радњи.

О б р а з л о ж е њ е

Врховном касационом суду достављени су списи Вишег суда у Смедереву П2 21/2020, ради одлучивања о ревизији туженог изјављеној против пресуде Апелационог суда у Београду Гж2 324/21 од 02.07.2021. године.

У поступку претходног разматрања списа, Врховни касациони суд је оценио да се нису стекли услови за одлучивање о изјављеној ревизији.

Према стању у списима, тужбу у овој правној ствари поднео је 13.11.2018. године Пенча Милић, адвокат из ..., у име и за рачун тада мал. тужиоца АА, чији је законски заступник - мајка ББ, а на основу пуномоћја овереног пред Јавним бележником Драганом Стевановић из ... .

Поднеском од 10.05.2019. године адвокат Милорад Рајић из ... је обавестио суд да је од законске заступнице - мајке мал. тужиоца добио сазнање да је отказала пуномоћје за заступање дотадашњем адвокату Пенчи Милићу, те да је њега овластила за заступање у овој правној ствари, у прилог чему је доставио неоверено пуномоћје за заступање.

У даљем току поступка, у име и за рачун тада мал. тужиоца и по ступању у парницу на страни тужиље мајке тужиоца ББ, радње су предузимали адвокат Милорад Рајић из ... и адвокат Томислав Петровић из ... по неовереном заменичком пуномоћју адвоката Милорада Рајића из ..., а коме је достављен примерак ревизије туженог, изјављене против пресуде Апелационог суда у Београду Гж2 324/21 од 02.07.2021. године.

Чланом 257. Породичног закона („Службени гласник РС”, бр. 18/2005…6/2015) прописано је да ако тужбу у спору о материнству и очинству подноси пуномоћник странке, пуномоћје мора бити оверено и издато само ради заступања у овом спору (став 1.). Пуномоћје треба да садржи наводе у погледу врсте тужбе и основа за подизање тужбе (став 2).

Како према стању у списима пуномоћје којим су овлашћени адвокати Милорад Рајић и Томислав Петровић, обојица из ... да у поступку предузимају радње у име и за рачун тужилаца није оверено у складу са цитираном законском одредбом, те како је у току поступка тужилац АА постао пунолетан, списи се враћају првостепеном суду да, у допуни поступка, од тужилаца затражи изјашњење да ли одобравају све процесне радње предузете у поступку од стране адвоката Милорада Рајића и Томислава Петровића, обојице из ..., у смислу члана 91. став 2. Закона о парничном поступку („Службени гласник РС”, бр. 72/2011…18/2020, у даљем тексту: ЗПП) и да доставе оверено пуномоћје којим овлашћују наведене адвокате за заступање у овој правној ствари.

Након што поступи на наведени начин, првостепени суд ће, када се за то стекну законски услови, списе вратити овом суду, ради одлучивања о изјављеној ревизији.

Из наведених разлога, на основу члана 419. у вези члана 382. став 2. ЗПП, Врховни касациони суд је одлучио као у изреци.

Председник већа-судија

Весна Субић,с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић