Рев 8949/2023 3.19.1.25.3; ревизија против решења

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Рев 8949/2023
27.04.2023. година
Београд

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Иване Рађеновић и Владиславе Милићевић, чланова већа, у парници тужиоца сада пок. АА из ...,чији је правни следбеник ББ из ..., коју заступа пуномоћник Борис Богдановић, адвокат из ..., против тужене ВВ из ..., чији је пуномоћник Наташа Јовичић, адвокат из ..., ради развода брака, одлучујући о ревизији тужиље изјављеној против решења Вишег суда у Београду Гж 266/22 од 01.12.2022. године, у седници одржаној 27.04.2023. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

ОДБАЦУЈЕ СЕ као недозвољена ревизија тужиље изјављена против решења Вишег суда у Београду Гж 266/22 од 01.12.2022. године.

О б р а з л о ж е њ е

Решењем Другог основног суда у Београду П 1777/19 од 30.05.2022. године, утврђено је да је тужба тужиоца повучена.

Решењем Вишег суда у Београду Гж 266/22 од 01.12.2022. године, одбијена је као неоснована жалба тужиље и потврђено првостепено решење.

Против правноснажног другостепеног решења тужиље је благовремено изјавила ревизију због битне повреде одредаба парничног поступка.

Испитујући дозвољеност изјављене ревизије тужиље изјављене против наведеног решења у смислу члана 410. став 2. тачка 5. у вези члана 420. ст. 1. и 6. Закона о парничном поступку - ЗПП („Службени гласник РС“, бр.72/11 ...55/14), Врховни касациони суд је нашао да ревизија није дозвољена, јер је изјављена против одлуке против које се по закону не може изјавити.

Одредбом члана 227. став 2. Породичног закона прописано је да се правноснажна пресуда у брачном спору не може побијати ванредним правним лековима у погледу дела у коме је донета одлука о поништењу или разводу брака.

Према одредби члана 420. став 2. ЗПП, ревизија против решења из става 1. није дозвољена у споровима у којима не би била дозвољена ни ревизија против правноснажне пресуде.

Сагласно цитираној одредби Породичног закона парничне странке у поступку развода брака по његовом правноснажном окончању, пресуду не могу побијати ванредним правним лековима. У конкретном случају спор се водио ради развода брака парничних странака, а окончан је правноснажним решењем о повлачењу тужбе. Како сагласно цитираној законској одредби ни правни претходник тужиље не би могао изјавити ревизију као ванредни правни лек против одлуке донете у поступку развода брака, то ни његов законски наследник не може користити ову законску могућност. Због тога ревизија изјављена против решења другостепеног суда (којим је решење о повлачењу тужбе потврђено) у конкретном случају није дозвољена.

На основу изнетог, применом члана 413. у вези члана 410. став 2. тачка 5. ЗПП, Врховни касациони суд је одлучио као у изреци.

Председник већа - судија

Звездана Лутовац, с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић