Рев 968/2020 3.19.1.25.1.4; 3.19.1.25.1.3; посебна ревизија; дозвољеност ревизије

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Рев 968/2020
27.02.2020. година
Београд

Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Гордане Комненић, Jасминке Станојевић, Споменке Зарић и Бисерке Живановић, чланова већа, у поступку предлагача АА из ..., чији је пуномоћник Александар Милеуснић, адвокат из ..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о ревизији предлагача изјављеној против решења Вишег суда у Лесковцу Рж г 243/19 од 03.12.2019. године, у седници већа одржаној дана 27.02.2020. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

НЕ ПРИХВАТА СЕ одлучивање о посебној ревизији предлагача АА из ..., изјављеној против решења Вишег суда у Лесковцу Рж г 243/19 од 03.12.2019. године.

ОДБАЦУЈЕ СЕ, као недозвољена, ревизија предлагача АА из ..., изјављена против решења Вишег суда у Лесковцу Рж г 243/19 од 03.12.2019. године.

ОДБИЈА СЕ захтев предлагача АА из ..., за накнаду трошкова поступка по ревизији.

О б р а з л о ж е њ е

Решењем Основног суда у Лесковцу, Судска јединица Власотинце Р4 и 304/19 од 16.10.2019. године, одбијен је приговор ради убрзавања поступка поднет суду дана 24.07.2019. године, од стране пуномоћника предлагача АА из ..., као извршног повериоца у извршном поступку И 7838/2010, који се пред Основним судом у Лесковцу водио по предлогу извршног повериоца и других, против извршног дужника АД ''ББ'' из ..., ради исплате зараде, као неоснован.

Виши суд у Лесковцу је, решењем Рж г 243/19 од 03.12.2019. године, одбио, као неосновану, жалбу пуномоћника предлагача АА из ..., Александра Милеуснића адвоката из ..., и потврдио решење Основног суда у Лесковцу Р4 и 304/19 од 16.10.2019. године.

Против правноснажног решења донетог у другом степену, предлагач је изјавио ревизију због битне повреде одредаба парничног поступка и погрешне примене материјалног права, а предложио је да се о ревизији одлучи као изузетно дозвољеној, на основу одредбе члана 404. Закона о парничном поступку, ради уједначавања судске праксе и разматрања правних питања у интересу равноправности грађана.

На основу одредбе члана 404. став 1. Закона о парничном поступку (''Службени гласник РС'' бр. 72/11... 87/2018), ревизија је изузетно дозвољена због погрешне примене материјалног права и против другостепене пресуде која се не би могла побијати ревизијом, ако је по оцени Врховног касационог суда, потребно размотрити правна питања од општег интереса или у интересу равноправности грађана, ради уједначавања судске праксе, као и када је потребно ново тумачење права (посебна ревизија).

У поступку поводом ревизије против решења, сходно се примењују одредбе Закона о парничном поступку о ревизији против пресуде, у смислу одредбе члана 420. став 6. Закона о парничном поступку.

Врховни касациони суд налази да у овом случају нису испуњени услови из члана 404. став 1. Закона о парничном поступку, за одлучивање о посебној ревизији предлагача, као изузетно дозвољеној, ради уједначавања судске праксе и разматрања правних питања у интересу равноправности грађана, јер се ради о чињеничним питањима која нису разлог за одлучивање о посебној ревизији.

Из тих разлога је одлука као у ставу првом изреке овог решења донета у смислу одредбе члана 404. став 2. Закона о парничном поступку.

Испитујући дозвољеност ревизије, у смислу одредбе члана 410. став 2. тачка 5. Закона о парничном поступку, Врховни касациони суд је нашао да ревизија предлагача није дозвољена.

Одредбом члана 3. Закона о заштити права на суђење у разумном року (''Службени гласник РС'' бр. 40/2015), прописано је да су правна средства којима се штити право на суђење у разумном року: приговор ради убрзавања поступка, жалба и захтев за правично задовољење.

Пошто ревизија није правно средство којим се штити право на суђење у разумном року, сходно одредби члана 403. став 2. тачка 1. Закона о парничном поступку, следи да је ревизија предлагача недозвољена.

Из изложених разлога, одлука као у ставу другом изреке овог решења, донета је у смислу одредбе члана 413. Закона о парничном поступку.

Предлагач није успео у поступку по ревизији, па му не припада право на накнаду трошкова тог поступка. Врховни касациони суд је одлуку као у ставу трећем изреке овог решења донео у смислу одредбе члана 153. став. 1. и 165. став 1. Закона о парничном поступку.

Председник већа – судија

Весна Поповић, с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић