Рев2 1305/2018 3.5.15.4.2 повреда радне обавезе

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Рев2 1305/2018
04.03.2020. година
Београд

 

У ИМЕ НАРОДА

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић и Данијеле Николић, чланова већа, у парници из радног односа тужиоца АА из ..., чији је пуномоћник Урош Мишковић адвокат из ..., против туженог Града Београда - Градске управе Града Београда, коју заступа Градско правобранилаштво, ради поништаја решења и враћања на рад, одлучујући о ревизији тужиоца изјављеној против пресуде Апелационог суда у Београду Гж1 4027/16 од 19.01.2018. године, у седници већа одржаној дана 04.03.2020. године, донео је

П Р Е С У Д У

ОДБИЈА СЕ као неоснована ревизија тужиоца изјављена против пресуде Апелационог суда у Београду Гж1 4027/16 од 19.01.2018. године.

О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Првог основног суда у Београду П1 1771/14 од 12.09.2016. године, ставом првим изреке, одбијен је тужбени захтев којим је тужилац АА из ... тражио да се пониште решења туженог Града Београда - Градске управе Града Београда XXVII/01 бр. ../2/2014 од 08.08.2014. године и бр. ..-../2014-Н од 03.09.2014. године. Ставом другим изреке, одбијен је тужбени захтев којим је тужилац тражио да се обавеже тужени да га врати у радни однос. Ставом трећим изреке, одбачена је тужба у делу у којем је тужилац тражио да се обавеже тужени да га распореди на послове и радне задатке који одговарају његовој стручној спреми. Ставом четвртим изреке, обавезан је тужилац да накнади туженом трошкове поступка у укупном износу од 130.500,00 динара у року од осам дана од дана пријема пресуде под претњом извршења.

Пресудом Апелационог суда у Београду Гж1 4027/16 од 19.01.2018. године одбијена је као неоснована жалба тужиоца и потврђена пресуда Првог основног суда у Београду П1 1771/14 од 12.09.2016. године у првом, другом и четвртом ставу изреке.

Против правноснажне пресуде донете у другом степену тужилац је благовремено изјавио ревизију због битних повреда одредаба парничног поступка и погрешне примене материјалног права.

Одлучујући о изјављеној ревизији, на основу члана 408. Закона о парничном поступку (ЗПП), Врховни касациони суд је нашао да тужиочева ревизија није основана.

У спроведеном поступку није учињена битна повреда одредаба парничног поступка из члана 374. став 2. тачка 2. ЗПП на коју ревизијски суд пази по службеној дужности. Ревизијом се посебно не указује на постојање битних повреда одредаба парничног поступка које су чланом 407. став 1. тачка 2. ЗПП предвиђене као разлог за овај ванредни правни лек. Нису основани наводи ревизије да другостепени суд није узео у обзир наводе тужиочеве жалбе, којима се у суштини указује на битну повреду одредаба парничног поступка из члана 374. став 1. у вези члана 396. став 1. ЗПП учињену у другостепеном поступку. Другостепени суд нема обавезу да цени све наводе жалбе, а у овом случају је оценио све битне жалбене наводе, између осталог и навод да постоји противречност о битним чињеницама између образложења првостепене пресуде и записника који садрже исказе сведока.

Према утврђеном чињеничном стању, тужилац је до 20.06.2014. године обављао послове матичара за матично подручје ...-... . У свом раду, за приступ другом примерку матичних књига који се води у електронској форми користио је персонализовану „смарт“ картицу коју је издао Завод за информатику и статистику. Коришћењем тужиочеве картице је 11.02.2014. године у 10,15 сати у други примерак матичних књига, под текућим бројем .. за 2009. годину, извршен упис податка о рођењу ББ иако је први примерак матичних књига рођених за ту годину већ био закључен са текућим бројем .. . Тужилац је 18.06.2014. године издао четири извода из матичне књиге рођених на домаћем обрасцу за ВВ, ГГ, ДД и ББ и два извода из матичне књиге рођених на међународном обрасцу за ББ и ГГ, без захтева странке за издавање извода и без уношења података у евиденцију о издатим изводима из матичних књига за тај дан. Због тога је против тужиоца покренут дисциплински поступак, окончан решењем бр. ../2014 од 08.08.2014. године, којим је утврђено да таквим поступањем тужилац учинио тежу повреду радне обавезе из члана 5. став 1. тачка 1. Правилника о дисциплинској одговорности запослених руководећих радника у Градској управи Града Београда - неизвршавање или несавесно, неблаговремено или неажурно вршење радних обавеза, и члана 5. став 1. тачка 5. истог Правилника - злоупотреба службеног положаја или прекорачење прописаног овлашћења. Означеним решењем тужиоцу је изречена дисциплинска мера престанак радног односа. Решењем начелника Градске управе Града Београда бр. ..-../2014-Н од 03.09.2014. године одбијен је приговор тужиоца изјављен против решења од 08.08.2014. године.

Полазећи од овако утврђеног чињеничног стања, нижестепени судови су у овом спору правилно применили материјално право.

Законом о радним односима у државним органима („Службени гласник Републике Србије“, број 48/91 ... 23/13) који се на основу члана 189. Закона о државним службеницима сходно примењивао на радне односе у органима аутономне покрајине и локалне самоуправе све до ступања на снагу Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе, било је прописано да су теже повреде радне обавезе неизвршавање или несавесно, неблаговремено или неажурно вршење радних обавеза, односно злоупотреба службеног положаја и прекорачење овлашћења, за које се може изрећи дисциплинска мера престанка радног односа (члан 59. став 1. тачке 1. и 5. и став 2).

У конкретном случају, у радњама тужиоца стекла су се обележја означених тежих повреда радне обавезе, због којих је тужени - послодавац могао изрећи дисциплинску меру престанка радног односа. Коришћењем тужиочеве електронске картице у примерак матичних књига рођених за 2009. годину који се води у електронској форми извршен је упис рођења једног лица под текућим бројем .., иако је матична књига рођених за ту годину већ била закључена са текућим бројем .. . Осим тога, тужилац је издао изводе из матичне књиге рођених на домаћем и међународном обрасцу без претходно поднетог захтева странке и без уписа датих извода у евиденцију, што је противно члану 116. Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига. Тежина ових повреда радних обавеза у сразмери је са значајем матичних књига као јавних исправа и основних службених евиденција о личним стањима грађана.

Изјављеном ревизијом, по оцени Врховног касационог суда, неосновано се оспорава правилност примењеног материјалног права. Тужилац у ревизији оспорава утврђено чињенично стање, из ког разлога се ревизија не може изјавити (члан 407. став 2. ЗПП), осим у случају из члана 403. став 2. ЗПП који у овом поступку није остварен, и наводи околности које по његовом мишљењу представљају оправдавајуће, извињавајуће разлоге.

Из наведених разлога, на основу члана 414. став 1. ЗПП, одлучено је као у изреци.

Председник већа - судија

Бранислав Босиљковић, с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић