Рев2 252/2020 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Рев2 252/2020
26.02.2020. година
Београд

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац, Драгане Маринковић, Божидара Вујичића и Јелица Бојанић Керкез, чланова већа, у парници тужиоца АА из с. ..., кога заступа пуномоћник Ивица Костић, адвокат из ..., против тужене ''ББ'' из ..., коју заступа Миле Ристић, адвокат из ..., ради накнаде штете, одлучујући о ревизији тужене изјављеној против пресуде Апелационог суда у Нишу Гж1 4132/14 од 03.12.2014. године, у седници одржаној 26.02.2020. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

НЕ ПРИХВАТА СЕ одлучивање о ревизији тужене изјављеној против пресуде Апелационог суда у Нишу Гж1 4132/14 од 03.12.2014. године, као изузетно дозвољеној.

ОДБАЦУЈЕ СЕ као недозвољена ревизија тужене изјављена против пресуде Апелационог суда у Нишу Гж1 4132/14 од 03.12.2014. године.

О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Основног суда у Бујановцу П1 919/13 од 30.06.2014. године, ставом првим изреке, обавезана је тужена да тужиоцу исплати на име неисплаћеног додатка на зараду за временски период од 29.06.2010. до 30.09.2012. године износе ближе описане у том делу изреке са законском затезном каматом од доспећа сваког појединачног месечног износа до исплате. Ставом другим изреке, обавезана је тужена да тужиоцу накнади трошкове парничног поступка.

Пресудом Апелационог суда у Нишу Гж1 4132/14 од 03.12.2014. године, одбијена је као неоснована жалба тужене и потврђена првостепена пресуда.

Против правноснажне пресуде донесене у другом степену тужена је изјавила ревизију због погрешне примене материјалног права на основу члана 404. ЗПП.

Одлучујући о дозвољености изјављене ревизије на основу члана 404. став 2. ЗПП (''Службени гласник РС'' 72/11... 55/2014), Врховни касациони суд је нашао да нису испуњени услови за одлучивање о ревизији као изузетно дозвољеној у смислу члана 404. ЗПП јер примена закључка Владе РС од 18.12.2001. године није спорна у судској пракси, а тужена уз ревизију не доставља судске одлуке којима је на другачији начин решено ово правно питање.

Ревизија није дозвољена ни као редовна.

По члану 403. став 3. истог закона, ревизија је дозвољена у свим поступцима у којима вредност предмета спора побијаног дела прелази динарску противвредност од 40.000 евра, односно 100.000 евра у привредним споровима, по средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења тужбе.

Тужба ради накнаде штете поднета је 26.09.2013. године. Вредност предмета спора је 256.956,55 динара.

С обзиром да је вредност побијаног дела правноснажне пресуде испод 40.000 евра, у динарској противвредности, то је изјављена ревизија недозвољена.

На основу члана 413. ЗПП, одлучено је као у изреци.

Председник већа -судија

Звездана Лутовац, с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић