Рев2 2939/2018 3.19.1.25.1.4

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Рев2 2939/2018
11.03.2020. година
Београд

 

Врховни касациони суд у већу састављеном од судија Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић, Споменке Зарић, Илије Зиндовића и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници тужиоца АА из ..., чији је пуномоћник Снежана Врсајковић Хеђи, адвокат из ..., против тужене Основне школе „ББ из ..., чији је пуномоћник Љиљана Вејновић, адвокат из ..., ради поништаја решења и исплате, одлучујући о ревизији тужиоца изјављеној против пресуде Апелационог суда у Новом Саду Гж1. 2101/17 од 22.03.2018. године, у седници од 11.03.2020. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

НЕ ПРИХВАТА СЕ одлучивање о ревизији тужиоца, изјављеној против пресуде Апелационог суда у Новом Саду Гж1. 2101/17 од 22.03.2018. године, као изузетно дозвољеној.

ОДБАЦУЈЕ СЕ као недозвољена ревизија тужиоца изјављена против пресуде Апелационог суда у Новом Саду Гж1. 2101/17 од 22.03.2018. године.

О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Основног суда у Сомбору П1. 268/15 од 20.03.2017. године ставом првим изреке одбијен је као неоснован тужбени захтев тужиоца да се поништи решење тужене од 24.02.2015. године о привременом удаљењу са посла, решење од 04.05.2015. године о новчаном кажњавању и решење од 28.05.2015. године о престанку удаљења са рада, да се тужена обавеже да тужиоцу исплати разлику зараде за период привременог удаљења са рада са припадајућом законском затезном каматом, да му накнади трошкове дисциплинског поступка у износу од 114.000 динара са припадајућом законском затезном каматом и да му накнади трошкове парничног поступка са припадајућом законском затезном каматом од пресуђења до исплате. Ставом другим изреке тужилац је обавезан да туженој накнади трошкове парничног поступка у износу од 197.000 динара са законском затезном каматом од пресуђења до исплате.

Пресудом Апелационог суда у Новом Саду Гж1. 2101/17 од 22.03.2018. године ставом првим изреке делимично је преиначено решење о трошковима поступка из првостепене пресуде тако што је одбијен захтев тужене за исплату законске затезне камате на досуђене трошкове поступка од дана пресуђења до дана извршности пресуде. У преосталом делу одбијена је жалба тужиоца и потврђена првостепена пресуда. Одбијен је захтев тужиоца за накнаду трошкова другостепеног поступка.

Против другостепене пресуде, тужилац је благовремено изјавио ревизију због битних повреда одредаба парничног поступка, погрешне примене материјалног права и из разлога прописаних чланом 404. Закона о парничном поступку.

По оцени Врховног касационог суда, нису испуњени законски услови за одлучивање о ревизији тужиоца као изузетно дозвољеној, у смислу члана 404. Закона о парничном поступку – ЗПП (72/11....87/18). Наиме, уз ревизију нису приложене другачије судске одлуке у погледу примене чл. 140. и 142. Закона о основама система образовања и васпитања, у вези којих постоји уједначена судска пракса, а због битних повреда одредаба парничног поступка посебна ревизија се не може поднети. Зато је одлучено као у ставу првом изреке.

Према члану 441. ЗПП, ревизија је дозвољена у парницама о споровима о заснивању, постојању и престанку радног односа.

У конкретном случају не ради се о спору о заснивању, постојању или престанку радног односа, па ревизија није дозвољена према цитираној законској одредби. У односу на новчано потраживање, ревизија је такође недозвољена, с обзиром да вредност предмета спора не прелази динарску противвредност од 40.000 евра по средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења тужбе, у смислу новелираног члана 403. став 3. ЗПП.

Из наведених разлога, Врховни касациони суд је одлучио као у ставу другом изреке, на основу члана 403. ЗПП.

Председник већа-судија

Јасминка Станијевић, с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић