Рев2 347/2019 3.5.16.2; рокови за заштиту права

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Рев2 347/2019
13.03.2020. година
Београд

Врховни касациони суд, судија Звездана Лутовац, председник већа, у парници тужиоца АА из ..., чији је пуномоћник Немања Лукић, адвокат из ..., против тужене Републике Србије-Министарство унутрашњих послова, чији је заступник Државно правобранилаштво из Београда, ради утврђења и исплате, дана 13.03.2020. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

ИСПРАВЉА СЕ пресуда Врховног касационог суда Рев2 347/2019 од 12.12.2019. године, у изрeци у погледу означеног месеца за исплату зарада,тако што у седмом реду изреке, уместо „јул“ треба да стоји  „јун“ (2013 године).

О б р а з л о ж е њ е

Апелациони суд у Београду је актом од 06.03.2020. године, вратио своје и списе Првог основног суда у Београду П1 2913/2015 ради евентуалне исправке пресуде Врховног касационог суда Рев2 347/19.

Врховни касациони суд је нашао да је предлог за исправку пресуде основан, у смислу члана 362. Закона о парничном поступку, јер је у изреци пресуде начињена очигледна грешка у писању у погледу означеног месеца за исплату зарада тако што је уместо „јун“ написано „јул“.

Из наведених разлога, Врховни касациони суд је одлучио као у изреци, на основу члана 362. ЗПП.

Председник већа-судија

Звездана Лутовац,с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић