Рев2 398/2020 3.19.1.25.1.4

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Рев2 398/2020
04.03.2020. година
Београд

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић, Данијеле Николић, Марине Милановић и Добриле Страјина, чланова већа, у парници тужиоца АА из ..., кога заступа пуномоћник Александар Савић, адвокат из ..., против тужене Националне службе за запошљавање, Филијала Јагодина, Организациона јединица Параћин, чији је пуномоћник Бранислав Чолић, адвокат из ..., ради исплате, одлучујући о ревизији тужене изјављеној против пресуде Вишег суда у Јагодини Гж1 47/18 од 12.06.2018. године, у седници већа одржаној 04.03.2020. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

НЕ ДОЗВОЉАВА СЕ одлучивање о посебној ревизији тужене изјављеној против пресуде Вишег суда у Јагодини Гж1 47/18 од 12.06.2018. године.

ОДБАЦУЈЕ СЕ као недозвољена ревизија тужене изјављена против пресуде Вишег суда у Јагодини Гж1 47/18 од 12.06.2018. године.

ОДБИЈА СЕ захтев тужене за накнаду трошкова поступка по ревизији.

О б р а з л о ж е њ е

Делимичном пресудом Основног суда у Параћину П1 117/17 од 29.01.2018. године, ставом првим изреке, одбијен је приговор стварне ненадлежности првостепеног суда за поступање у овој правној ствари. Ставом другим изреке, усвојен је тужбени захтев па је тужена обавезана да у корист тужиоца уплати доприносе за пензијско и инвалидско осигурање Фонду пензијског и инвалидског осигурања, по стопи која буде важила на дан уплате, а на основу мање исплаћене накнаде за незапосленост која је тужиоцу досуђена пресудом Основног суда у Крагујевцу П 2291/15 од 29.12.2015. године, као и да о извршеној уплати достави доказ тужиоцу, за период од октобра 2013. године закључно са септембром 2014. године, на месечне износе основице, све ближе наведено у овом ставу изреке. Ставом другим изреке, одређено је да ће о преосталом делу тужбеног захтева и трошковима поступка бити одлучено доцнијом пресудом.

Пресудом Вишег суда у Јагодини Гж1 47/18 од 12.06.2018. године одбијена је као неоснована жалба тужене и потврђена делимична пресуда Основног суда у Параћину П1 117/17 од 29.01.2018. године.

Против правноснажне пресуде донете у другом степену тужена је благовремено изјавила ревизију због погрешне примене материјалног права, са предлогом да се о изјављеној ревизији одлучује применом члана 404. Закона о парничном поступку, због потребе за уједначавањем судске праксе.

Према одредби члана 404. став 1. Закона о парничном поступку („Службени гласник РС“, бр.72/11, 49/13 – УС, 74/13 – УС, 55/14 и 87/18 – даљем тексту ЗПП), ревизија је изузетно дозвољена због погрешне примене материјалног права и против другостепене пресуде која не би могла да се побија ревизијом, ако Врховни касациони суд оцени да је то потребно ради разматрања правних питања од општег интереса или правних питања у интересу равноправности грађана, односно ради уједначавања судске праксе или новог тумачења права.

Врховни касациони суд је нашао да у конкретном случају нису испуњени услови из члана 404. ЗПП за одлучивање о посебној ревизији тужиље јер потреба за уједначавањем судске праксе у овој врсти спора не постоји. Такође, нема потребе за разматрањем правног питања од општег интереса или правног питања у интересу равноправности грађана, као ни потребе за новим тумачењем права.

Из изложених разлога одлучено је као у ставу првом изреке.

Одлучујући о дозвољености ревизије, у смислу члана 410. став 2. тачка 5. у вези члана 479. став 6. ЗПП, Врховни касациони суд је нашао да ревизија тужиље није дозвољена.

Побијаном пресудом правноснажно је окончан поступак у спору мале вредности из члана 468. ЗПП. Према члану 479. став 6. овог закона против одлуке другостепеног суда (у поступку у спору мале вредности) ревизија није дозвољена.

Имајући у виду изложено, на основу члана 413. ЗПП, одлучено је као у другом ставу изреке.

Одлука о трошковим поступка по ревизији, садржана у ставу трећем изреке, донета је на основу члана 165. став 1. у вези са чланом 153. став 1. ЗПП. Тужиља није успела у овом поступку, па зато нема право на накнаду трошкова поступка по ревизији.

Председник већа - судија

Бранислав Босиљковић, с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић