Рев2 4445/2022 3.7; забрана злостављања на раду (мобинг)

Република Србија
ВРХОВНИ СУД
Рев2 4445/2022
22.08.2023. година
Београд

Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелице Бојанић Керкез, председника већа, Весне Станковић и Бранке Дражић, чланова већа, у парници тужилаца АА из ..., ББ из ..., ВВ из ..., ГГ из ..., ДД из ..., ЂЂ из ..., ЕЕ из ... и ЖЖ из ..., чији је заједнички пуномоћник Дејан Крстић, адвокат из ..., против тужених „Беотон Р“ доо из Бора, ЗЗ, законског заступника туженог правног лица и ИИ из ..., које заступа Петар Ивановић, адвокат из ..., ради заштите од злостављања на раду, одлучујући о ревизији тужилаца изјављеној против решења Апелационог суда у Београду Гж1 1979/22 од 25.07.2022. године, у седници већа одржаној дана 22.08.2023. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

УКИДА СЕ решење Апелационог суда у Београду Гж1 1979/22 од 25.07.2022. године и предмет враћа том суду на поновно одлучивање.

О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Вишег суда у Београду П1 138/21 од 02.02.2022. године, првим ставом изреке, усвојен је тужбени захтев и утврђено да су тужени злостављали на раду тужиоца на начин описан у том ставу изреке. Другим ставом изреке одбачена је тужба тужилаца у делу којим је тражено да се туженима забрани да убудуће на исти, сличан или било који други начин злостављају тужиоце. Трећим ставом изреке обавезан је тужени „Беотон Р“ доо из Бора да увод и изреку ове пресуде у свом трошку објави у дневним листовима „Политика“ и „Данас“ у складу са Законом о заштити података о личности, док је тужбени захтев у делу којим је тражено објављивање пресуде у целини (са образложењем) као и објављивање пресуде у „Службеном гласнику Републике Србије“ одбијен као неоснован. Четвртим ставом изреке обавезан је тужени „Беотон Р“ доо из Бора да тужиоцима накнади нематеријалну штету у износима означеним у том ставу изреке, са законском затезном каматом од 02.02.2022. године до исплате. Петим ставом изреке одбијен је као неоснован тужбени захтев у делу којим је тражено да суд обавеже тужено правно лице да поред износа досуђеног четвртим ставом изреке тужиоцу АА из ... на име накнаде неимовинске штете исплати још 500.000,00 динара са законском затезном каматом од подношења тужбе до исплате. Шестим ставом изреке обавезан је тужени „Беотон Р“ доо из Бора да тужиоцима, као солидарним повериоцима, накнади трошкове парничног поступка у износу од 1.319.375,00 динара.

Решењем Апелационог суда у Београду Гж1 1979/22 од 25.07.2022. године, првим ставом изреке, одбачена је као неблаговремена жалба тужилаца, изјављена дана 21.03.2022. године против пресуде Вишег суда у Београду П1 138/21 од 02.02.2022. године. Другим ставом изреке одбијен је као неоснован захтев тужилаца за накнаду трошкова другостепеног поступка.

Против правоснажног решења донетог у другом степену тужиоци су благовремено изјавили ревизију због битне повреде одредаба парничног поступка из члана 374. став 1. ЗПП.

Испитујући основаност изјављене ревизије применом члана 420. став 3. у вези са чланом 408. ЗПП („Службени гласник РС“ број 72/11...18/20) Врховни суд је нашао да је ревизија основана.

Чланом 420. став 3. ЗПП прописано је да је ревизија увек дозвољена против решења другостепеног суда којим се изјављена жалба одбацује, односно којим се потврђује решење првостепеног суда о одбацивању жалбе изјављене против првостепене пресуде, у делу којим је одлучено о главној ствари.

Чланом 408. ЗПП прописано је да Врховни суд испитује побијану пресуду само у оном делу у коме се побија ревизијом и у границама разлога наведених у ревизији, пазећи по службеној дужности на битну повреду из члана 374. став 2. тачка 2. овог закона и на правилну примену материјалног права.

Побијаним решењем Апелационог суда у Београду Гж1 1979/22 од 25.07.2022. године жалба тужилаца одбачена је као неблаговремена са образложењем да је пуномоћник тужилаца, адвокат Дејан Крстић из ..., пресуду Вишег суда у Београду П1 138/21 од 02.02.2022. године примио дана 03.03.2022. године, да је последњи дан рока за изјављивање жалбе био 18.03.2022. године (петак), а да је жалба изјављена дана 21.03.2022. године (понедељак), те је сходно члану 378. став 2. у вези са чланом 389. став 1. ЗПП иста одбачена као неблаговремена.

Међутим, пуномоћник тужилаца је уз ревизију доставио копију коверте о уручењу првостепене пресуде са рецеписом R-.. и са датумом пријема 09.03.2022. године, као и извештај поште 11050 Београд 22 реон 006 којим се потврђује уручење пошиљке R .. адвокату Дејану Крстићу дана 09.03.2022. године.

Имајући у виду цитирано стање у списима предмета и одредбу члана 367. став 1. ЗПП према којој је рок за изјављивање жалбе против пресуде донете у првом степену 15 дана од достављања преписа пресуде странци или њеном пуномоћнику, то је сходно цитираним одредбама Закона о парничном поступку ревизијом побијано решење укинуто и предмет враћен другостепеном суду на поновно одлучивање.

Председник већа – судија

Јелица Бојанић Керкез,с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић