Рев2 937/2022 3.19.1.25.1.2; благовременост ревизије

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Рев2 937/2022
07.04.2022. година
Београд

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића председника већа, Бранке Дражић и Данијеле Николић, чланова већа, у парници тужиоца АА из села ..., чији је пуномоћник Стефан Ђорђевић адвокат из ..., против тужене Републике Србије, Министарство правде, Управа за извршење кривичних санкција, са седиштем у Београду, коју заступа Државно правобранилаштво-Београд, ради накнаде штете, одлучујући о ревизији тужиоца изјављеној против пресуде Апелационог суда у Београду Гж1 3165/21 од 01.09.2021. године, у седници већа одржаној 07.04.2022. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

ОДБАЦУЈЕ СЕ као неблаговремена ревизија тужиоца изјављена против пресуде Апелационог суда у Београду Гж1 3165/21 од 01.09.2021. године.

О б р а з л о ж е њ е

Пресудом Првог основног суда у Београду П1 2854/19 од 21.04.2021. године, ставом првим изреке, одбијен је тужбени захтев да се обавеже тужена да тужиоцу на име разлике од исплаћене до припадајуће плате за период август 2016. године закључно са августом 2019. године исплати појединачно опредељене месечне износе са законском затезном каматом ближе наведене у овом ставу изреке, као неоснован. Ставом другим изреке, одбијен је тужбени захтев тужиоца да се обавеже тужена да у име и за рачун тужиоца уплати припадајуће доприносе за пензијско и инвалидско осигурање Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање, доприносе за случај незапослености Националној служби за запошљавање и доприносе за здравствено осигурање Републичком фонду за здравствено осигурање за период од 23.08.2016. године до 31.08.2019. године, као неоснован. Ставом трећим изреке, тужилац је ослобођен обавеза плаћања судске таксе. Ставом четвртим изреке, одбијен је захтев тужиоца за накнаду трошкова парничног поступка. Ставом петим изреке, обавезан је тужилац да туженој на име трошкова парничног поступка исплати износ од 31.125,00 динара.

Пресудом Апелационог суда у Београду Гж1 3165/21 од 01.09.2021. године, ставом првим изреке, одбијена је као неоснована жалба тужиоца и потврђена пресуда Првог основног суда у Београду П1 2854/19 од 21.04.2021. године у ставу првом, другом, четвртом и петом изреке. Ставом другим изреке, одбијен је захтев тужиоца за накнаду трошкова жалбеног поступка, као неоснован.

Против правноснажне пресуде донете у другом степену тужилац је изјавио ревизију због погрешне примене материјалног права, с предлогом да се о истој одлучи сходно члану 404. ЗПП.

Испитујући благовременост изјављене ревизије у смислу члана 410. став 1. у вези члана 403. став 1. ЗПП, („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 49/13-УС, 74/13-УС, 55/14 и 87/18), Врховни касациони суд је нашао да је ревизија тужиоца неблаговремена.

Одредбом члана 403. став 1. ЗПП прописано је да против правноснажне пресуде донете у другом степену, странке могу да изјаве ревизију у року од 30 дана од дана достављања пресуде.

У конкретном случају, другостепена пресуда достављена је пуномоћнику тужиоца дана 22.10.2021. године, у складу са чланом 141. став 2. и 3. ЗПП (преко огласне табле), а ревизија против правноснажне другостепене пресуде изјављена је од стране пуномоћника тужиоца поштом-препоручено дана 23.11.2021. године. Последњи дан за изјављивање ревизије био је 21.11.2021. године (среда), тако да је ревизија изјављена по протеку рока од 30 дана.

Из наведених разлога, Врховни касациони суд је на основу члана 413. ЗПП, одлучио као у изреци.

Председник већа – судија

Бранислав Босиљковић, с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић