Рж1у 106/2023 1.6.6.7

Република Србија
ВРХОВНИ СУД
Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп 106/2023
26.07.2023. година
Београд

Врховни суд, судија Јелена Ивановић, у предмету предлагача АА из ... ул. ... чији је пуномоћник Ален Јовановић, адвокат из ..., ул. ..., одлучујући о жалби предлагача због недоношења одлуке по приговору за убрзавање поступка, донео је дана 26.07.2023. године, без испитног поступка

Р Е Ш Е Њ Е

ОДБИЈА СЕ жалба предлагача АА, изјављена због недоношења одлуке по приговору за убрзавање поступка у предмету Управног суда У 24524/21, као неоснована.

ОДБИЈА СЕ захтев предлагача за накнаду трошкова поступка, као неоснован.

О б р а з л о ж е њ е

Предлагач је дана 20.06.2023. године поднео, преко Управног суда, Врховном суду жалбу (примљену у Врховном суду 03.07.2023. године) због неодлучивања о приговору поднетом дана 13.04.2023. године и примљеног у Управном суду 20.04.2023. године, ради убрзавања поступка у предмету Управног суда У 24524/21. У жалби је навео да је дана 13.04.2023. године поднео приговор ради убрзавања поступка у предмету Управног суда У 24524/21 који је у Управни суд приспео 20.04.2023. године, али да о њему није одлучено у законом прописаном року. Предложио је да председник Врховног суда усвоји жалбу, утврди повреду права на суђење у разумном року и наложи да буду предузете све процесне радње које делотворно убрзавају поступак. Трошкове је тражио.

Одлучујући о жалби предлагача на основу одредаба чл. 16 и 17. и члана 20. став 2. Закона о заштити права на суђење у разумном року („Службени гласник РС“, број 40/15) у вези са чланом 30. став 2. Закона о ванпарничном поступку („Службени гласник СРС“, број 25/82 и „Службени гласник РС“, број 6/15), Врховни суд је нашао да je жалба неоснована.

О жалби је одлучивао судија одређен Годишњим распоредом послова у суду, у смислу одредбе члана 16. став 4. Закона о заштити права на суђење у разумном року, којом је предвиђено да председник непосредно вишег суда може годишњим распоредом послова да одреди једног судију или више судија да поред њега воде поступак и одлучују о жалбама.

На основу прибављених списа Управног суда Р4 у 185/23 утврђено је да је предлагач поднео приговор који је у Управном суду примљен 20.04.2023. године ради убрзавања поступка у предмету тог суда У 24524/21 и да је решењем Управног суда Р4 у 185/23 од 14.06.2023. године приговор одбијен као неоснован и одбијен захтев за трошкове поступка.

Одредбом члана 14. став 1. Закона о заштити права на суђење у разумном року прописано је да странка има право на жалбу ако је њен приговор одбијен или ако председник суда о њему не одлучи у року од два месеца од дана пријема приговора.

Имајући у виду да је приговор ради убрзавања поступка примљен у Управном суду дана 20.04.2023. године, а да је одлука о приговору донета 14.06.2023. године и експедована из суда 30.06.2023. године, Врховни суд налази да је о приговору одлучено у року прописаном чланом 14. став 1. Закона о заштити права на суђење у разумном року те да је због тога жалба предлагача неоснована.

С обзиром на изложено, Врховни суд је, на основу одредаба члана 17. ст. 1. и 4. Закона о заштити права на суђење у разумном року, одбио као очигледно неосновану жалбу предлагача.

Врховни суд је, у ставу другом диспозитива, одбио и захтев предлагача за накнаду трошкова поступка на основу члана 30. став 2. Закона о ванпарничном поступку сходном применом одредбе члана 153. став 1. Закона о парничном поступку имајући у виду да предлагач није успела у поступку.

Судија

Јелена Ивановић,с.р.

Поука о правном леку.

Против овог решења није дозвољена жалба

у смислу члана 21. Закона о заштити права

на суђење у разумном року.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић