Рж1 гп 147/2022 1.6.6.7

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп 147/2022
06.12.2022. година
Београд

Врховни касациони суд, и то судија Татјана Матковић Стефановић, у предмету предлагача АА из ..., чији је пуномоћник др Марија Јоксовић, адвокат из ..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној због недоношења одлуке по приговору ради убрзања поступка од 08.08.2022. године, донео је дана 06.12.2022. године,

Р Е Ш Е Њ Е

ОДБИЈА СЕ жалба предлагача изјављена због недоношења одлуке по приговору од 08.08.2022. године.

О б р а з л о ж е њ е

Предлагач је дана 10.10.2022. године преко пуномоћника поднео Врховном касационом суду жалбу због недоношења одлуке од стране Привредног апелационог суда по његовом приговору од 08.08.2022. године изјављен ради убрзања поступка у предмету Привредног апелационог суда Пвж 246/2022. Навео је да председник Привредног апелационог суда није у законском року од два месеца одлучио о његовом приговору и предложио је да Врховни касациони суд усвоји жалбу и утврди повреду права подносиоца приговора на суђење у разумном року и изда налог поступајућем судији.

Одлучујући о жалби предлагача, на основу одредбе члана 16. и 17. Закона о заштити права на суђење у разумном року („Службени гласник РС“ број 40/15), Врховни касациони суд је донео одлуку као у изреци решења.

О жалби је одлучивао судија одређен Годишњим распоредом послова у суду сагласно одредби члана 16. став 4. Закона о заштити права на суђење у разумном року.

Према стању у списима поступајући судија је донео решење Р4 Ст 15/22 од 07.10.2022. године којим је у ставу један раздвојио одлучивање по приговору предлагача у односу на предмет Привредног суда у Пожаревцу Ст 10/10 (стари број Ст 6/05). У ставу два одбијен је као неоснован приговор ради убрзања поступка који се води пред Привредним апелационим судом под бројем Пвж 240/22. У ставу три је констатовано да се приговор предлагача доставља ради одлучивања Привредном суду у Пожаревцу.

Имајући у виду да је приговор ради убрзавања поступка поднет Привредном апелационом суду дана 08.08.2022. године и да је о њему одлучено решењем тог суда Р4 Ст 15/22 од 07.10.2022. године, Врховни касациони суд налази да је поступајући судија донео решење о приговору у року од два месеца од дана пријема приговора прописаног одредбом члана 14. став 2. Закона о заштити права на суђење у разумном року.

С обзиром на изложено, Врховни касациони суд је одлучио као у изреци решења, применом члана 17. став 1. и члана 4. Закона о заштити права на суђење у разумном року.

С у д и ј а

Татјана Матковић Стефановић, с.р.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против овог решења није дозвољена жалба

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић