Рж1 г 1/2020 1.6.6.7 правни лекови за убрзање поступка

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп 1/2020
06.02.2020. година
Београд

Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача AA из ..., ул. ... бр. ..., кога заступа Драгослав Димитријевић, адвокат из ..., ул. ... бр. ..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Апелационог суда у Нишу 34 Р4г 18/19 од 26.12.2019. године, донео је 06.02.2020. године

Р Е Ш Е Њ Е

ОДБАЦУЈЕ СЕ као недозвољена жалба предлагача AA из ... изјављена против решења Апелационог суда у Нишу 34 Р4г 18/19 од 26.12.2019. године.

ОДБИЈА СЕ као неоснован захтев предлагача за накнаду трошкова поступка.

О б р а з л о ж е њ е

Предлагач је 06.01.2020. године, преко Апелационог суда у Нишу, поднео Врховном касационом суду жалбу против решења Апелационог суда у Нишу 34 Р4г 18/19 од 26.12.2019. године, којим је одбијен његов приговор за заштиту права на суђење у разумном року, захтев за убрзање поступка пред Основним судом у Лесковцу П 4830/16 и пред Апелационим судом у Нишу Гж 5227/19, као и захтев за накнаду трошкова поступка.

Поступајући по жалби предлагача, без спровођења испитног поступка, у смислу одредаба чл. 16. и 17. Закона о заштити права на суђење у разумном року („Службени гласник РС“ бр. 40/15), Врховни касациони суд је закључио да је жалба недозвољена.

Према одредби члана 17. став 1. истог закона, председник непосредно вишег суда решењем одбацује или одбија жалбу без испитног поступка, а према ставу 2. наведеног члана жалба се одбацује ако је непотпуна, ако ју је поднело неовлашћено лице, ако је преурањена, неблаговремена, ако се лице одрекло права на жалбу или ако је повукло жалбу, или нема правни интерес за њу, при чему је жалба непотпуна ако није потписана или ако из њене садржине не може да се утврди које решење се побија.

Према стању у списима предмета Апелационог суда у Нишу 34 Р4г 18/19 поступајући судија тог суда је решењем од 26.12.2019. године одбио приговор предлагача ради убрзања поступка у предмету Апелационом суду у Нишу Гж 5227/19, у коме је поступак окончан 25.12.2019. године.

С обзиром на то да се, према одредби члана 5. став 1. Закона о заштити права на суђење у разумном року, приговор и жалба могу поднети само док се поступак не оконча, Врховни касациони суд налази да је у конкретном случају жалба предлагача недозвољена, јер је поднета Врховном касационом суду 06.01.2020. године, а поступак у предмету Апелационом суду у Нишу Гж 5227/19 окончан је одлуком донетом 25.12.2019. године, која је експедована из суда 31.12.2019. године.

Имајући у виду изложено, Врховни касациони суд је, на основу члана 17. став 2. Закона о заштити права на суђење у разумном року, одбацио жалбу доносећи одлуку као у диспозитиву.

Предлагачу нису досуђени трошкови поступка, с обзиром да у њему није успео.

В.ф. председника суда

Драгомир Милојевић, с. р.

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против овог решења није дозвољена жалба

у смислу члана 21. Закона о заштити права

на суђење у разумном року.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић