Рж1 г 1/2023 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп 1/2023
17.01.2023. година
Београд

Врховни касациони суд, председник суда Јасмина Васовић, у предмету предлагача АА из ..., ул. ... бр. .., чији је пуномоћник Иван Мицић, адвокат из ..., ул. ... бр. .., одлучујући о жалби предлагача због неодлучивања о приговору ради убрзавања поступка у предмету Апелационог суда у Београду Гж 1407/22, донео је 17.01.2023. године, без испитног поступка

Р Е Ш Е Њ Е

ОДБАЦУЈЕ СЕ, као недозвољена, жалба предлагача АА из ... изјављена због неодлучивања о приговору ради убрзавања поступка у предмету Апелационог суда у Београду Гж 1407/22.

ОДБИЈА СЕ, као неоснован, захтев предлагача за накнаду трошкова поступка.

О б р а з л о ж е њ е

Предлагач АА из ... је 16.09.2022. године поднела Апелационом суду у Београду приговор ради убрзавања поступка у предмету тог суда Гж 1407/22.

Решењем Апелационог суда у Београду Р4 г 45/22 од 24.11.2022. године одбачен је приговор предлагача ради убрзавања поступка у предмету тог суда Гж 1407/22, као недозвољен.

Пре пријема одлуке којом је одбачен приговор, предлагач је изјавила жалбу због неодлучивања о приговору у законском року од два месеца, која је примљена у Апелационом суду у Београду 28.11.2022. године. Поступајући по жалби предлагача, у смислу одредаба чл. 16. и 17. Закона о заштити права на суђење у разумном року („Службени гласник РС“ бр. 40/15), Врховни касациони суд је закључио да је жалба недозвољена.

Ожалбеним решењем је, на основу члана 8. став 1. у вези члана 5. став 1. Закона о заштити права на суђење у разумном року, одбачен приговор предлагача ради убрзања поступка у предмету Апелационог суда у Београду Гж 1407/22, јер је судски поступак у том предмету окончан одлуком донетом 24.11.2022. године.

С обзиром на то да је одредбом члана 8. став 2. Закона о заштити права на суђење у разумном року прописано да против решења о одбацивању приговора није дозвољена жалба, Врховни касациони суд је одбацио жалбу као недозвољену.

Врховни касациони суд је одбио и захтев предлагача за накнаду трошкова поступка на основу члана 30. став 2. Закона о ванпарничном поступку сходном применом члана 153. став 1. Закона о парничном поступку, јер предлагач није успела у поступку заштите права на суђење у разумном року.

Председник

Врховног касационог суда

Јасмина Васовић, с.р.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против овог решења није дозвољена жалба

у смислу члана 21. Закона о заштити права

на суђење у разумном року.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић