Рж1 у 10/2020 1.6.6.7 правни лекови за убрзање поступка

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп 10/2020
27.01.2020. година
Београд

Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача АА из ..., ул. ..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 331/2019 од 13.12.2019. године, донео је дана 27.01.2020. године, без испитног поступка

Р Е Ш Е Њ Е

ОДБАЦУЈЕ СЕ као недозвољена жалба предлагача АА из ... изјављена против решења Управног суда Р4 у 331/2019 од 13.12.2019. године.

О б р а з л о ж е њ е

Предлагач је 09.01.2020. године поднео Врховном касационом суду, преко Управног суда, жалбу против решења Управног суда Р4 у 331/2019 од 13.12.2019. године, којим је одбачен његов приговор ради убрзања поступка у предмету Управног суда III-1 У 789/16.

Поступајући по жалби предлагача, у смислу одредаба чл. 16. и 17. Закона о заштити права на суђење у разумном року („Службени гласник РС“ бр. 40/15), Врховни касациони суд је закључио да је жалба недозвољена.

Ожалбеним решењем је, на основу члана 8. став 1. у вези члана 5. став 1. Закона о заштити права на суђење у разумном року, одбачен приговор предлагача ради убрзања поступка у предмету Управног суда Р4 у 331/2019, јер је судски поступак у том предмету окончан одлуком донетом 06.05.2019. године и одлука је отправљена из суда 14.05.2019. године, пре подношења приговора (07.11.2019. године).

Према члану 5. став 1. Закона о заштити права на суђење у разумном року, приговор и жалба могу да се поднесу док се поступак не оконча.

С обзиром на то да у складу са одредбом члана 8. став 2. Закона о заштити права на суђење у разумном року против решења о одбацивању приговора није дозвољена жалба, Врховни касациони суд је одбацио жалбу као недозвољену, без испитног поступка у смислу члана 17. став 1. Закона о заштити права на суђење у разумном року, због чега се није упуштао у оцену навода жалбе.

Врховни касациони суд указује подносиоцу приговора да, сагласно члану 13. став 4. Закона о заштити права на суђење у разумном року, одмах након пријема овог решења може поднети нови приговор.

В. ф. председника суда

Драгомир Милојевић,с.р.

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против овог решења није дозвољена жалба.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић