Рж1 у 110/2019 1.6.6.7 правни лекови за убрзање поступка

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп 110/2019
03.09.2019. година
Београд

Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача „АА“ доо ..., општина ..., чији је пуномоћник Драгана Петровић, адвокат из ..., ул. ... бр. ..., одлучујући о жалби предлагача због недоношења одлуке по приговору ради убрзања поступка од 04.06.2019. године, донео је 03.09.2019. године, без испитног поступка

Р Е Ш Е Њ Е

ОДБИЈА СЕ жалба предлагача изјављена због недоношења одлуке по приговору од 04.06.2019. године.

ОДБИЈА СЕ захтев предлагача за накнаду трошкова поступка.

О б р а з л о ж е њ е

Предлагач је 12.08.2019. године поднео Врховном касационом суду, преко Управног суда, жалбу због недоношења одлуке од стране Управног суда по његовом приговору од 04.06.2019. године, изјављеном ради убрзања поступка у предмету Управног суда У 3929/19 (2015).

Одлучујући о жалби предлагача на основу одредаба чл. 16 и 17. и члана 20. став 2. Закона о заштити права на суђење у разумном року („Службени гласник РС“, бр. 40/15) у вези са чланом 30. став 2. Закона о ванпарничном поступку („Службени гласник СРС“, бр. 25/82 и „Службени гласник РС“, бр. 6/15), Врховни касациони суд је нашао да je жалба неоснована.

На основу прибављених списа предмета Управног суда Р4 у 168/19 утврђено је да је предлагач дана 04.06.2019. године поднео Управном суду приговор ради убрзања поступка у предмету Управног суда У 3929/19 (2015). Поступајући судија Управног суда је решењем Р4 у 168/19 од 01.08.2019. године одбио као неоснован приговор предлагача, као и његов захтев за накнаду трошкова поступка.

Имајући у виду да је приговор ради убрзања поступка поднет Управном суду 04.06.2019. године и да је о њему одлучено решењем тог суда Р4 у 168/19 од 01.08.2019. године, Врховни касациони суд налази да је поступајући судија донео решење о приговору у оквиру рока од два месеца од дана пријема приговора прописаног одредбом члана 14. став 1. Закона о заштити права на суђење у разумном року.

С обзиром на изложено, Врховни касациони суд је, на основу одредаба чл. 17. ст. 1. и 4. Закона о заштити права на суђење у разумном року, одбио жалбу као у ставу првом диспозитива.

Врховни касациони суд је одбио и захтев предлагача за накнаду трошкова састава жалбе применом одредбе члана 153. став 2. Закона о парничном поступку („Службени гласник РС“, бр. 72/11 и 55/14) у вези са чланом 30. Закона о ванпарничном поступку, имајући у виду да предлагач није успео у поступку по жалби.

В. ф. председника суда

Драгомир Милојевић,с.р.

Поука о правном леку.

Против овог решења није дозвољена жалба

у смислу члана 21. Закона о заштити права

на суђење у разумном року.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић