Рж1 у 120/2019 правни лекови за убрзање поступка

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп 120/2019
24.09.2019. година
Београд

Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача АА из ..., ул. ... бр. .., чији је пуномоћник Срђан Поповић, адвокат из ..., ... бр. .., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 189/2019 од 08.07.2019. године, донео је 24.09.2019. године, без испитног поступка

Р Е Ш Е Њ Е

ОДБАЦУЈЕ СЕ као недозвољена жалба предлагача АА из ... изјављена против решења Управног суда Р4 у 189/2019 од 08.07.2019. године.

О б р а з л о ж е њ е

Предлагач је дана 06.09.2019. године, преко Управног суда, поднела Врховном касационом суду жалбу против решења Управног суда Р4 у 189/2019 од 08.07.2019. године, којим је одбијен њен приговор ради убрзања поступка у предмету тог суда III-1 У 6178/17, као неоснован (став 1.), као и захтев за накнаду трошкова поступка (став 2.)

Поступајући по жалби предлагача, без спровођења испитног поступка, у смислу одредаба чл. 16. и 17. Закона о заштити права на суђење у разумном року („Службени гласник РС“ бр. 40/15), Врховни касациони суд је закључио да је жалба недозвољена.

Према одредби члана 17. став 1. истог закона, председник непосредно вишег суда решењем одбацује или одбија жалбу без испитног поступка, а према ставу 2. наведеног члана жалба се одбацује ако је непотпуна, ако ју је поднело неовлашћено лице, ако је преурањена, неблаговремена, ако се лице одрекло права на жалбу или ако је повукло жалбу, или нема правни интерес за њу, при чему је жалба непотпуна ако није потписана или ако из њене садржине не може да се утврди које решење се побија.

Према стању у списима предмета Управног суда Р4 у 189/2019 поступајући судија Управног суда је решењем од 08.07.2019. године одбио приговор коме је поступак окончан пресудом од 04.06.2019. године којом је тужба предлагача одбијена, а предмет експедован из суда 05.07.2019. године.

С обзиром на то да се, према одредби члана 5. став 1. Закона о заштити права на суђење у разумном року, приговор и жалба могу поднети само док се поступак не оконча, Врховни касациони суд налази да је у конкретном случају жалба предлагача недозвољена, јер је поднета Врховном касационом суду је пресудом донетом 04.06.2019. године.

Имајући у виду изложено, Врховни касациони суд је, на основу члана 17. став 2. Закона о заштити права на суђење у разумном року, одбацио жалбу доносећи одлуку као у диспозитиву.

В. ф. председника суда

Драгомир Милојевић, с.р.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против овог решења није дозвољена жалба

у смислу члана 21. Закона о заштити права

на суђење у разумном року.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић