Рж1 у 83/2023 1.6.6.7

Република Србија
ВРХОВНИ СУД
Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1 у, Рж1уп 83/2023
26.07.2023. година
Београд

Врховни суд, судија Јелена Ивановић, у предмету предлагача АА из ..., ул. ..., чији је пуномоћник Љиља Крстић, адвокат из ..., ул. ..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 154/23 од 30.05.2023. године, у предмету заштите права на суђење у разумном року, донео је 26.07.2023. године, без испитног поступка

Р Е Ш Е Њ Е

ОДБАЦУЈЕ СЕ као недозвољена жалба предлагача АА из ...

О б р а з л о ж е њ е

Предлагач је дана 08.06.2023. године поднео Врховном суду, преко Управног суда жалбу (примљену у Врховном суду 09.06.2023. године), против решења Управног суда Р4 у 154/23 од 30.05.2023. године, којим је одбијен његов приговор ради убрзавања поступка у предмету Управног суда У 7788/19, као неоснован и одбијен захтев за накнаду трошкова поступка.

Поступајући по жалби предлагача, без спровођења испитног поступка, у смислу одредаба чл. 16 и 17. Закона о заштити права на суђење у разумном року („Службени гласник РС“, број 40/15), Врховни суд је нашао да је жалба недозвољена.

Према одредби члана 17. став 1. истог закона, председник непосредно вишег суда решењем одбацује или одбија жалбу без испитног поступка, или води испитни поступак, а према ставу 2. наведеног члана жалба се одбацује ако је непотпуна, ако ју је поднело неовлашћено лице, ако је преурањена, неблаговремена, ако се лице одрекло права на жалбу или ако је повукло жалбу, или нема правни интерес за њу, при чему је жалба непотпуна ако није потписана или ако из њене садржине не може да се утврди које решење се побија. Одредбом члана 17. став 3. наведеног закона је прописано да против решења о одбацивању жалбе није дозвољена жалба.

О жалби је одлучивао судија одређен Годишњим распоредом послова у суду сагласно одредби члана 16. став 4. Закона о заштити права на суђење у разумном року, којом је прописано да председник непосредно вишег суда може годишњим распоредом послова да одреди једног судију или више судија да поред њега воде поступак и одлучују по жалбама.

Према стању у списима предмета Управног суда Р4 у 154/23 и увидом у податке Централизованог система за управљање предметима на стандардизован начин Управног суда – САПС од 26.07.2023.године, поступајући судија Управног суда је решењем од 30.05.2023. године, одбио приговор предлагача ради убрзавања поступка у предмету Управног суда У 7788/19, као неоснован, а решењем У 7788/19 од 29.05.2023. године предмет је решен и решење експедовано из Управног суда 21.07.2023. године.

С обзиром на то да се према одредби члана 5. став 1. Закона о заштити права на суђење у разумном року приговор и жалба могу поднети само док се поступак не оконча, Врховни суд налази да је у конкретном случају жалба предлагача недозвољена, јер је поднета Врховном суду дана 08.06.2023. године, а поступак у предмету Управног суда У 7788/19 је окончан решењем од 29.05.2023. године које је експедовано из Управног суда 21.07.2023. године.

Имајући у виду изложено, Врховни суд је, на основу члана 17. став 2. Закона о заштити права на суђење у разумном року, одбацио жалбу доносећи одлуку као у диспозитиву.

Судија

Јелена Ивановић,с.р.

Поука о правном леку.

Против овог решења није дозвољена жалба

у смислу члана 21. Закона о заштити права

на суђење у разумном року.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић