Р 175/2023 3.21

Република Србија
ВРХОВНИ СУД
Р 175/2023
30.08.2023. година
Београд

Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелице Бојанић Керкез, председника већа, Весне Станковић и Радославе Мађаров, чланова већа, у парници тужиоца „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. из Београда, као правног следбеника ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, против тужених АА из ..., ББ из ..., ВВ из ... и ГГ из ..., ради исплате, одлучујући о захтеву Основног суда у Чачку за делегацију надлежности у предмету тог суда П 941/23, у седници већа одржаној дана 30.08.2023. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

ОДБИЈА СЕ захтев Основног суда у Чачку за делегацију надлежности у предмету тог суда П 941/23.

О б р а з л о ж е њ е

Решењем Првог основног суда у Београду ИПВ. ивк. 477/22 од 23.03.2022. године, у извршном предмету извршног повериоца „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, као правног следбеника ЈП „Електропривреда Србије“, против извршног дужника ДД, бившег становника из ..., који је умро дана ...2015. године, усвојен је приговор извршног дужника, те је стављен ван снаге закључак о извршењу извршитеља Александра Павловића из Краљева И.ИВК. 5574/14 од 13.06.2014. године, у делу којим је одређено извршење и укинуте су све спроведене извршне радње. Одлучено је да ће се поступак наставити као поводом приговора против платног налога, те је наложено извршитељу Александру Павловићу из Краљева да након достављања тог решења странкама списе упути Парничном одељењу Основног суда у Чачку на даљи поступак.

Основни суд у Чачку није прихватио своју месну надлежност, већ је изазвао сукоб надлежности о коме је Врховни касациони суд донео решење Р1 364/2022 од 15.12.2022. године, којим је одлучено да је за поступање у парници месно надлежан Основни суд у Чачку.

Након тога, актом П 941/23 од 13.06.2023. године, Основни суд у Чачку је Врховном суду поднео захтев за делегацију надлежности у наведеном парничном поступку. У захтеву наводи да из садржине достављених списа није јасно о приговорима којих лица је одлучио Први основни суд у Београду када је ставио ван снаге решење о извршењу и доставио списе на надлежност парничном суду, што оправдава одређивање тог суда као месно надлежног за поступање у парничном поступку.

Одлучујући о захтеву Основног суда у Чачку за одређивање Првог основног суда у Београду за поступање сходно члану 62. ЗПП, Врховни суд је оценио да захтев није основан.

Одредбом члана 62. став 1. Закона о парничном поступку („Службени гласник РС“ бр. 72/11 ... 18/20), прописано је да надлежни суд првог степена може сам или на предлог странке да поднесе захтев највишем суду одређене врсте да одреди да у поједином предмету поступа други стварно надлежни суд, ако је очигледно да ће тако лакше да се спроведе поступак или ако за то постоје други оправдани разлози.

Разматрајући разлоге предвиђене цитираном законском одредбом, као и разлоге које наводи Основни суд у Чачку за делегацију надлежности у парничном поступку тог суда Првом основном суду у Београду, Врховни суд је утврдио да у конкретном случају законом предвиђени разлози нису испуњени, па је одлука у изреци донета на основу одредбе члана 32. став 2. Закона о уређењу судова („Службени гласник РС“ бр. 10/2023).

Председник већа – судија

Јелица Бојанић Керкез,с.р.

За тачност отправка

управитељ писарнице

Марина Антонић