Р 191/2023 3.21

Република Србија
ВРХОВНИ СУД
Р 191/2023
30.08.2023. година
Београд

Врховни суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Иване Рађеновић и Владиславе Милићевић, чланова већа, у парници тужиље АА из ..., чији је пуномоћник Петар Тодоровић, адвокат из ..., против тужене Републике Србије - Високи савет судства, Виши суд у Крагујевцу, коју заступа Државно правобранилаштво Републике Србије, ради новчаног обештећења, одлучујући о захтеву Вишег суда у Крагујевцу за одређивање другог стварно надлежног суда за поступање у овој правној ствари, на седници одржаној 30.08.2023. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

ОДРЕЂУЈЕ СЕ надлежност Вишег суда у Краљеву за одлучивање о жалбама тужене и тужиоца изјављеним против пресуде Основног суда у Крагујевцу Прр 830/21 од 08.09.2022. године.

О б р а з л о ж е њ е

Вишем суду у Крагујевцу достављени су списи предмета Прр 830/21, ради одлучивања по жалби тужиоца и жалби тужене Републике Србије - Високог савета судства - Вишег суда у Крагујевцу, изјављеним против пресуде Основног суда у Крагујевцу Прр 830/21 од 08.09.2022. године.

Виши суд у Крагујевцу је у прилогу акта Гжрр 89/23 од 19.06.2023. године, Врховном суду поднео захтев за одређивање другог стварно надлежног суда за одлучивање о жалбама у овој правној ствари. У захтеву је навео да je у том суду достављен спис предмета Прр 830/21 ради одлучивања по жалби тужене Републике Србије - Високог савета судства - Вишег суда у Крагујевцу, ради накнаде нематеријалне штете која је изазвана повредом права на суђење у разумном року у предмету Вишег суда у Крагујевцу Гж 7959/18, а која повреда је утврђена решењем Вишег суда у Крагујевцу П 84/2021 од 24.02.2021. године па налази да су тиме се стекли услови из члана 62. ЗПП.

Одлучујући о захтеву суда за одређивање другог стварно надлежног суда, на основу члана 62. став 7. Закона о парничном поступку („Службени гласник РС“, број 72/11, 55/14, 87/18 и 18/20), Врховни суд је нашао да je захтев основан.

По члану 62. став 1. Закона о парничном поступку, надлежни суд првог степена може сам или на предлог странке да поднесе захтев највишем суду одређене врсте да одреди да у поједином предмету поступа други стварно надлежан суд ако је очигледно да ће се тако лакше спровести поступак или ако за то постоје други оправдани разлози. Одредбом става 8. истог члана прописано је да захтев, односно предлог за делегацију надлежности може да се поднесе и у другостепеном поступку, под условима из става 1. овог члана.

По оцени Врховног суда, испуњени су услови за тражену делегацију из члана 62. ЗПП, односно постоје оправдани и основани разлози за одређивање другог стварно надлежног суда за поступање у овој правној ствари, у циљу очувања права странака на независан и непристрасан суд и правично суђење, гарантованих чланом 32. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 98/2006) и чланом 6. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода („Службени лист Србије и Црне Горе“ – Међународни уговори број 9/03 од 26.12.2003. године...„Службени гласник РС“ – Међународни уговори број 10/15 од 11.05.2015. године), због чега је Врховни суд одредио Виши суд у Краљеву за одлучивање о изјављеној жалби.

На основу члана 62.став 7. ЗПП, одлучено је као у изреци.

Председник већа - судија

Звездана Лутовац, с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић