Р 37/2020 3.21 делегација надлежности

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Р 37/2020
26.02.2020. година
Београд

 

Врховни касациони суд у већу састављеном од судија Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац и Драгане Маринковић, чланова већа, у парници тужиље АА из ..., коју заступа пуномоћник Жељко Сердар, адвокат из ..., против тужене Републике Србије, Други основни суд у Београду, коју заступа Државно правобранилаштво Београд, ради дуга, одлучујући о захтеву Другог основног суда у Београду за делегацију надлежности, у седници одржаној 26.02.2020. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

ОДРЕЂУЈЕ СЕ Трећи основни суд у Београду за поступање у предмету Другог основног суда у Београду Пл 37/2020.

О б р а з л о ж е њ е

Тужиља је поднела тужбу са предлогом за издавање платног налога Другом основном суду у Београду, ради наплате дуга.

Захтевом од 13.02.2020. године, Други основни суд у Београду је предложио да Врховни касациони суд одреди други стварно надлежан суд за поступање у овом предмету, а као разлог за делегацију другом суду, навео је да је тужба поднета управо оном суду који је тужена страна и који према наводима тужбе није одлучио о захтеву тужиље за накнаду трошкова поступка у износу од 138.937,50 динара, које је тужиља имала, као пуномоћник по службеној дужности оштећених у кривичном поступку који се водио пред Другим основним јавним тужилаштвом, а затим настављен пред Другим основним судом у Београду.

Одлучујући о захтеву првостепеног суда за одређивање другог стварно надлежног суда на основу члана 62. став 7. у вези става 1. Закона о парничном поступку (Службени гласник РС“ број 72/11… 87/18), Врховни касациони суд је нашао да је захтев основан.

По члану 62. став 1. Закона о парничном поступку, надлежни суд првог степена може сам или на предлог странке да поднесе захтев највишем суду одређене врсте да одреди да у поједином предмету поступа други стварно надлежан суд ако је очигледно да ће се тако лакше спровести поступак или ако за то постоје други оправдани разлози. По ставу 7. истог члана, о захтеву надлежног суда првог степена из става 1. овог члана одлучује веће највишег суда одређене врсте.

С обзиром да су основани разлози из захтева за одређивање другог стварно надлежног суда, Врховни касациони суд је одредио Трећи основни суд у Београду за поступање у овој парници.

На основу члана 62. ЗПП одлучено је као у изреци.

 Председник већа – судија

Звездана Лутовац, с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић