Р 50/2020 делегација; надлежности; 3.21

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Р 50/2020
11.03.2020. година
Београд

 

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Зоране Делибашић и Гордане Комненић, чланова већа, у парници тужиоца AA из села ..., Општина ..., чији је пуномоћник aa, адвокат из ..., против туженог оператора дистрибутивног система ''ЕПС Дистрибуција'' д.о.о. ..., ради чинидбе, одлучујући о захтеву надлежног суда за одређивање другог стварно надлежног суда, у седници већа одржаној дана 11.03.2020. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

ОДРЕЂУЈЕ СЕ Основни суд у Ужицу за поступање у предмету Првог основног суда у Београду П 22403/2019.

О б р а з л о ж е њ е

Први основни суд у Београду је, уз допис од 20.02.2020. године, дана 04.03.2020. године, Врховном касационом суду доставио предмет П 22403/2019, са захтевом за делегацију надлежности. У захтеву је наведено да постоје оправдани разлози за одређивање другог стварно надлежног суда за поступање у горе наведеном предмету, у смислу члана 62. став 1. Закона о парничном поступку, пошто је очигледно да ће парнични поступак лакше и брже да спроведе Основни суд у Ужицу, имајући у виду да је потребно извести доказ вештачењем које подразумева излазак вештака на лице места, у село ... у Општини ... у коме се налазе кат.парцеле које су предмет овог парничног поступка. Поред тога, тужилац има пребивалиште на територији за коју је надлежан Основни суд у Ужицу, док тужени на територији истог суда има седиште свог огранка (..., Ул. ... бр. ...).

Одредбом члана 62. став 1. Закона о парничном поступку („Службени гласник РС“, број 72/11...87/18), прописано је да надлежни суд првог степена може сам или на предлог странке да поднесе захтев највишем суду одређене врсте да одреди да у поједином предмету поступа други стварно надлежан суд, ако је очигледно да ће тако лакше да се спроведе поступак или ако за то постоје други оправдани разлози.

Пошто је предмет овог спора чинидба на кат.парцелама .../... и .../... КО ..., па је одређено извођење доказа, између осталог, и вештачењем од стране вештака електротехничке струке, чији је задатак да утврди да ли постоји опасност по живот и имовину људи због стања носећих стубова нисконапонске мреже на горе наведеним парцелама, ако постоји, у чему се састоји и на који начин је могуће опасност отклонити, Врховни касациони суд налази да је очигледно да ће Основни суд у Ужицу лакше да спроведе овај поступак.

Из наведених разлога, Врховни касациони суд је одлуку као у изреци овог решења донео у смислу одредбе члана 62. став 7. Закона о парничном поступку.

Председник већа – судија

Весна Поповић,с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић