Р1 74/2020 3.20.1 сукоб надлежности - грађанско право

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Р1 74/2020
26.02.2020. година
Београд

 

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац и Драгане Маринковић, чланова већа, у парници тужиоца АА из ..., кога заступа пуномоћник Маја Ристић адвокат из ..., против туженог „ББ“ А.Д. из ..., ради исплате, одлучујући о сукобу надлежности између Основног суда у Врању и Привредног суда у Лесковцу, у седници већа одржаној 26.02.2020. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

За поступање у овом предмету стварно и месно је надлежан Основни суд у Врању.

О б р а з л о ж е њ е

Тужилац је Основном суду у Врању поднео тужбу 16.12.2016. године ради исплате потраживања из радног односа.

Основни суд у Врању се решењем П1 бр. 2305/16 од 13.05.2019. године огласио стварно ненадлежним за поступање и одлучивање у овој правној ствари и одлучио да по правноснажности решења предмет уступи Привредном суду у Лесковцу као стварно и месно надлежном.

Својим актом П 492/19 од 06.02.2020. године Привредни суд у Лесковцу није прихватио своју стварну надлежност и предмет је доставио Врховном касационом суду.

Решавајући настали сукоб надлежности у смислу члана 22. став 2. Закона о парничном поступку, Врховни касациони суд је нашао да је за поступање у овом предмету стварно и месно надлежан Основни суд у Врању.

Чланом 25. став 1. тачка 1. Закона о уређењу судова, прописано је да Привредни суд у првом степену суди у споровима између домаћих и страних привредних друштава, предузећа, задруга и предузетника и њихових асоцијација (привредни субјекти) у споровима који настану између привредних субјеката и других правних лица у обављању делатности привредних субјеката, као и кад је у наведеним споровима једна од странака физичко лице ако је са странком у односу материјалног супарничарства. Тачком 4. прописано је да Привредни суд у првом степену суди и у споровима поводом реорганизације, судске и добровољне ликвидације и стечаја осим спорова за утврђење постојања, заснивања и престанка радног односа који су покренути пре отварања стечаја.

Према члану 22. став 2. истог Закона основни суд у првом степену суди у грађанско правним споровима ако за поједине од њих није надлежан други суд и води извршне и ванпарничне поступке за које није надлежан неки други суд.

Према стању у списима тужба је поднета против туженог предузећа „ББ“ А.Д. из ... ради исплате потраживања из радног односа. Решењем Привредног суда у Лесковцу Ст 8/2018 од 25.07.2018. године над туженим је отворен стечајни поступак, потврђено је усвајање унапред припремљеног плана реорганизације стечајног дужника „ББ“ А.Д. ... и обустављен је стечајни поступак над стечајним дужником по правноснажности решења. Ставом четвртим изреке одређено је да по доношењу решења сва потраживања и права поверилаца и других лица и обавезе стечајног дужника одређене унапред припремљеним планом реорганизације уређују се искључиво према условима из плана реорганизације. Ово решење потврђено је од стране Привредног апелационог суда решењем Пвж 527/18 од 21.02.2019. године.

Имајући у виду да је решењем Привредног суда у Лесковцу Ст 8/18 од 25.07.2018. године стечајни поступак обустављен над туженим због усвајања унапред припремљеног плана реорганизације, након чега је исти наставио да егзистира као активан привредни субјект, што значи да није у стечају, то нису испуњени услови за заснивање надлежности Привредног суда у Лесковцу за поступање у овој правној ствари, већ је стварно и месно надлежан Основни суд у Врању.

На основу члана 22. став 1. Закона о парничном поступку одлучено је као у изреци.

Председник већа – судија

Звездана Лутовац,с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић