Р1 75/2020 3.20.1; сукоб надлежности; грађанско право

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Р1 75/2020
26.02.2020. година
Београд

 

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац и Драгане Маринковић, чланова већа, у парници тужиоца АА из ..., кога заступа пуномоћник Иван Јелић адвокат из ..., против тужене „ББ“ а.д. из ..., Експозитура у ..., одлучујући о сукобу надлежности између Основног суда у Новом Пазару и Првог основног суда у Београду, у седници већа одржаној 26.02.2020. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

За поступање у овом предмету стварно и месно је надлежан Основни суд у Новом Пазару.

О б р а з л о ж е њ е

Тужилац је Основном суду у Новом Пазару поднео тужбу 08.11.2019. године, ради стицања без основа против тужене банке.

Основни суд у Новом Пазару се решењем П бр. 1247/19 од 12.11.2019. године огласио месно ненадлежним за поступање по тужби тужиоца против тужене банке и одлучио да након правноснажности решења списе предмета достави Првом основном суду у Београду, као стварно и месно надлежном.

Својим актом П 216/20 од 07.02.2020. године Први основни суд у Београду није прихватио своју месну надлежност и предмет је доставио Врховном касационом суду.

Решавајући настали сукоб надлежности у смислу члана 22. став 2. Закона о парничном поступку, Врховни касациони суд је нашао да је за поступање у овом предмету стварно и месно надлежан Основни суд у Новом Пазару.

Чланом 19. став 1. ЗПП прописано је да ће се суд по службеној дужности огласити месно ненадлежним ако постоји искључива месна надлежност неког другог суда, најкасније у року од 8 дана, од дана пријема одговора на тужбу. Суд може да се по приговору месне ненадлежности туженог огласи месно ненадлежним у року од 8 дана од дана пријема одговора на тужбу (став 3).

У конкретном случају, Основни суд у Новом Пазару се решењем од 12.11.2019. године огласио месно ненадлежним без приговора туженог, иако у овој правној ствари не постоји искључива месна надлежност Првог основног суда у Београду, а тужени није истакао приговор месне ненадлежности, због чега је за поступање у овом предмету стварно и месно надлежан Основни суд у Новом Пазару, а не Први основни суд у Београду.

На основу члана 22. став 1. Закона о парничном поступку одлучено је као у изреци.

Председник већа – судија

Звездана Лутовац, с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић