Р4 г 8/2022 1.6.6.4

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Р4 г 8/2022
27.12.2022. година
Београд

Врховни касациони суд, судија Драгана Маринковић, у предмету предлагача, АА из ..., чији је пуномоћник Анита Нуховић, адвокат из ..., ради заштите права на суђење у разумном року у предмету Основног суда у Сјеници П 48/19, донео је дана 27.12.2022. године,

Р Е Ш Е Њ Е

Основном суду у Сјеници, УСТУПА СЕ на одлучивање предмет тог суда Р4 П 30/2022.

О б р а з л о ж е њ е

Предлагач je дана 31.10.2022. године поднео Основном суду у Сјеници приговор ради утврђења да му је повређено право на суђење у разумном року у предмету Основног суда у Сјеници П 48/19, наводећи да тај суд одуговлачи поступак по изјављеној ревизији, јер пре достављања предмета Врховном касационом суду, није доставио ревизију на одговор противној страни, нити је одлучио о застоју поступка по ванредним правним лековима, због чега је Врховни касациони суд вратио предмет ради отклањања процесних недостатака.

Решењем Р4 П 30/2022 од 29.11.2022. године, Основни суд у Сјеници се огласио стварно ненадлежним да поступа по приговору предлагача у предмету Основног суда у Сјеници П 48/2019 и предмет уступио Врховном касационом суду у Београду на даљи поступак.

Приговор као правно средство којим се штити право на суђење у разумном року подноси се суду који води поступак и поступак по приговору води председник суда, који одлучује о приговору, с тим што се у поступку сходно примењује закон којим се уређује ванпарнични поступак (члан 7. Закона о заштити права на суђење у разумном року „Службени гласник РС“, број 40/2015). По члану 30. став 2. Закона о ванпарничном поступку у том поступку сходно се примењују одредбе Закона о парничном поступку, ако овим или другим законом није друкчије одређено. По члану 17. став 1. ЗПП, суд у току целог поступка по службеној дужности пази на своју стварну надлежност.

По члану 6. став 2. Закона о заштити права на суђење у разумном року, приговор ради убрзавања поступка између осталог садржи обавезне елементе: назив суда који води поступак или пред којим се води поступак, пословни број судског предмета, време трајања поступка и податке о предмету суђења који указују на то да суд непотребно касни с одлучивањем.

У конкретном случају, предлагач је поднео приговор Основном суду у Сјеници ради утврђења да му је повређено право на суђење у разумном року у предмету тог суда П 48/2019, те да се наложи поступајућем судији да изврши достављање ревизије на одговор противној страни и предмет врати Врховном касационом суду. Следом наведеног, предлагач није изјавио приговор због поступања Врховног касационог суда у конкретном предмету, већ наводи податке који указују да Основни суд у Сјеници непотребно касни у поступку поводом ревизије, па је тај суд надлежан да одлучи о приговору, без обзира на чињеницу да је предмет, у време када је поднет приговор, упућен Врховном касационом суду ради одлучивања о изјављеној ревизији.

На основу изнетих разлога, сагласно одредби члана 7. Закона о заштити права на суђење у разумном року, члана 30. став 2. Закона о ванпарничном поступку и члана 17. став 1. ЗПП одлучено је као у изреци.

СУДИЈА

Драгана Маринковић, с.р.

Поука о правном леку:

Против овог решења није дозвољена жалба.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић