Р4 к 1/2023 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

Република Србија
ВРХОВНИ СУД
Р4 к 1/2023
25.08.2023. година
Београд

Врховни суд, председник суда Јасмина Васовић, у предмету заштите права на суђење у разумном року предлагача АА из ..., са боравиштем у ..., одлучујући о приговору за убрзавање поступка, донео је 25.08.2023. године

Р Е Ш Е Њ Е

Врховни суд СЕ ОГЛАШАВА стварно ненадлежним за одлучивање о приговору предлагача АА ради убрзавања поступка у предмету Основног суда у Лозници 3-К 136/19.

Предмет се УСТУПА Основном суду у Лозници, као стварно и месно надлежном суду.

О б р а з л о ж е њ е

Предлагач АА поднео је 31.03.2023. године Основном суду у Лозници приговор ради убрзавања поступка у предмету тог суда 3-К 136/19. У приговору је тражио да се утврди повреда права на суђење у разумном року у наведеном предмету, да се наложи поступајућем судији да списе предмета достави Врховном суду ради доношења одлуке о његовом предлогу за преношење месне надлежности од 18.02.2020. године, као и да му се доставе докази тужилаштва приложени уз оптужни предлог од 27.03.2019. године.

Поднеском од 03.04.2023. године предлагач је изменио приговор од 31.03.2023. године тако што је предложио да председник суда одлучи само о делу који се тиче доставе писаних доказа приложених уз оптужни предлог од 27.03.2019. године. Такође је тражио да му се призна право на исплату новчаног обештећења, као и право на накнаду трошкова поступка.

Након што је утврдио да су списи предмета 3-К 136/19 дана 24.03.2023. године прослеђени вишем суду ради доношења одлуке о преношењу месне надлежности, Основни суд у Лозници је донео решење Р4 к 5/23 од 29.05.2023. године, којим се огласио стварно ненадлежним за поступање по приговору ради убрзавања поступка предлагача АА од 31.03.2023. године и по правноснажности решења приговор је уступио на надлежност Врховном суду.

Одлучујући о приговору предлагача на основу члана 7. Закона о заштити права на суђење у разумном року („Службени гласник РС“ бр. 40/15) у вези члана 30. став 2. Закона о ванпарничном поступку („Службени гласник СРС“ бр. 25/82 ... „Службени гласник РС“ бр. 106/15) и чл. 15. и 17. Закона о парничном поступку („Службени гласник РС“ бр. 72/11, са изменама), Врховни суд је закључио да није стварно надлежан да одлучује о наведеном приговору.

Увидом у списе премета Врховног касационог суда Кд 98/2023 утврђено је да је решењем од 06.04.2023. године одбачен као недозвољен предлог окривљеног АА да се за вођење кривичног поступка због кривичног дела ометање правде из члана 336 б став 2. Кривичног законика, по оптужном предлогу Основног јавног тужиоца у Лозници КТ 317/17 – Кто 182/19 од 25.03.2019. године, одреди други стварно надлежни суд, те да је наведено решење, заједно са списима предмета, достављено Основном суду у Лозници 07.06.2023. године.

Према одредби члана 7. став 1. Закона о заштити права на суђење у разумном року странка подноси приговор суду који води поступак или суду пред којим се води поступак ако сматра да је јавни тужилац повредио њено право.

Како је решењем Врховног касационог суда Кд 98/2023 од 06.04.2023. године донета одлука о предлогу предлагача за преношење месне надлежности тако што је исти одбачен као недозвољен, а списи предмета 3-К 136/19 (чије се убрзавање приговором тражи) се налазе у Основном суду у Лозници, за одлучивање о изјављеном приговору стварно је надлежан тај суд.

Из наведених разлога, Врховни суд је одлучио као у изреци.

Председник Врховног суда

Јасмина Васовић, с.р.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против овог решења није дозвољена жалба

на основу члана 17. став 4. ЗПП

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић