Р4 р 205/2022 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Р4 р 205/2022
11.01.2023. година
Београд

Врховни касациони суд, председник суда Јасмина Васовић, у предмету предлагача АА из ..., ул. ... бр. .., чији је пуномоћник Ивана Д. Спасић, адвокат из ..., ул. ... бр. .. прилаз .., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о приговору предлагача ради убрзавања поступка у предмету Врховног касационог суда Рев2 173/2021, донео је 11.01.2023. године,

Р Е Ш Е Њ Е

ОДБИЈА СЕ приговор предлагача АА из ... за убрзавање поступка у предмету Врховног касационог суда Рев2 173/2021, као неоснован.

ОДБИЈА СЕ захтев предлагача за накнаду трошкова поступка.

О б р а з л о ж е њ е

Предлагач је поднео Врховном касационом суду 14.12.2022. године приговор ради убрзавања поступка у предмету овог суда Рев2 173/2021, са предлогом да се утврди повреда права на суђење у разумном року и наложи поступајућем судији предузимање процесних радњи ради убрзавања поступка. Трошкове за састав приговора од стране адвоката је тражио и определио у износу од 9.000,00 динара.

Одлучујући о приговору предлагача на основу одредаба чл. 7. и 8. Закона о заштити права на суђење у разумном року („Службени гласник РС“ бр. 40/15), Врховни касациони суд је закључио да je приговор неоснован.

Увидом у податке Централизованог система за управљење предметима на стандардизован начин Врховног касационог суда – САПС утврђено је да је одлука у предмету овог суда Рев2 173/2021 донета на седници већа одржаној 23.03.2022. године, а да је отправљена из суда 06.01.2023. године.

Имајући у виду напред утврђено, Врховни касациони суд је одбио приговор предлагача, јер је одлука у предмету Рев2 173/2021 донета пре подношења приговора за убрзавање поступка, а отправљена из суда пре одлучивања о поднетом приговору предлагача, у року који је прописан чланом 7. став 4. Закона о заштити права на суђење у разумном року.

Пошто је приговор остварио своју сврху, на основу члана 8. Закона о заштити права на суђење у разумном року, одлучено је као у ставу првом изреке.

Врховни касациони суд је у ставу другом изреке одбио захтев предлагача за накнаду трошкова поступка на основу члана 30. став 2. Закона о ванпарничном поступку сходном применом члана 153. став 1. Закона о парничном поступку, јер предлагач није успео у поступку заштите права на суђење у разумном року.

Председник

Врховног касационог суда

Јасмина Васовић, с.р.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против овог решења предлагач има

право жалбе Врховном касационом

суду у року од 8 дана од дана пријема

овог решења

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић