Р4 р 24/2016 недозвољеност приговора за убрзање поступка

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Р4 р 24/2016
18.04.2016. година
Београд

Врховни касациони суд, судија Бранислава Апостоловић, у предмету предлагача Р.М. из Б., улица … број …, одлучујући о приговору за убрзање поступка у смислу члана 7. став 2. Закона о заштити права на суђење у разумном року, донео је дана 18.04.2016. године, без испитног поступка

Р Е Ш Е Њ Е

ОДБАЦУЈЕ СЕ приговор предлагача Р.М. из Б..

О б р а з л о ж е њ е

Предлагач Р.М. из Б., поднео је Врховном касационом суду 04.04.2016. године приговор ради убрзања поступка у предмету Врховног касационог суда Р4р 66/15. У приговору је навео да је дана 20.04.2015. године поднео Врховном касационом суду захтев за заштиту права на суђење у разумном року на основу Закона о уређењу судова у односу на предмет Апелационог суда у Београду Гж1 3755/14. Како Врховни касациони суд није донео одлуку, предлаже председнику суда да уважи приговор и убрза поступак, јер се ради о радном спору који траје већ пуних осам година, а да није правноснажно решен.

Поступајући по приговору предлагача у смислу Закона о заштити права на суђење у разумном року („Службени гласник РС“ бр. 40/15) и то члана 6. до 9. Закона, Врховни касациони суд је донео одлуку да се приговор одбацује без испитног поступка.

О приговору је одлучивао судија одређен годишњим распоредом послова у суду у смислу члана 7. став 2. Закона о заштити права на суђење у разумном року, којом одредбом је предвиђено да поступак по приговору води председник суда, који и одлучује о приговору, а годишњим распоредом послова у суду, он може да одреди једног судију или више судија да поред њега воде поступак и одлучују о приговорима.

Увидом у списе Врховног касационог суда Р4р 66/15 утврђује се да је предмет већан 18.02.2016. године, а предлагач је приговор поднео 04.04.2016. године.

Предлагач је поднео приговор због повреде права на суђење у разумном року у предмету Врховног касационог суда Р4р 66/15, који поступак је окончан дана 18.02.2016. године. Будући да се приговор односи на поступак заштите права на суђење у разумном року који је окончан по одредбама члана 8а. – 8в. Закона о уређењу судова, те како овакав поступак и ово правно средство нису предвиђени Законом о заштити права на суђење у разумном року, приговор предлагача није дозвољен.

Из наведених разлога приговор је одбачен у смислу члана 8. став 2. у вези са чланом 7. Закона о заштити права на суђење у разумном року.

Против решења о одбацивању приговора није дозвољена жалба на основу одредбе члана 8. став 2. Закона о заштити права на суђење у разумном року.

Судија

Бранислава Апостоловић,с.р.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против овог решења није дозвољена жалба.