Саопштење

Тема разговора је била органозовање округлих столова у Републици Србији ради повећања коришћења алтернативних санкција за преступнике средњег ризика,  на којима би учествовали: повереници, управници затвора, судије, тужиоци, као и шира јавност.

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић истакао је велики значај који види у организовању округлих столова на ову тему, јер алтернативне санкције нису популаризоване у правосуђу, а да овај Пројекат може бити добра подршка судијама и тужиоцима да се опредељују за предлагање и изрицање алтернатиних санкција оптуженима средњег ризика.  Указао је и на проблем  недовољног броја повереника, који утиче на ефикаснију примену алтенативних санкција и да овом проблему треба посветити посебну пажњу.

Такође је предложио организовање конференција за штампу у градовима где ће се одржавати округли столови, уз учешће субјеката који предлажу, изричу и спроводе алтернативне санкције, јер би се тиме допринело приближавању свести грађана ове врсте санкција, а тиме и њиховој популаризацији.

Господин Роџер Мекгарва је поздравио потпуно препознавање значаја и циља Пројекта од стране председника Врховног касационог суда и упознао га са планом градова у Републици Србији у којима се планира органозовање округлих столова у периоду од 31.03.2014.године до 31.05.2014.године.