Саопштење поводом пресуде Врховног касационог суда у предмету против окривљеног Дарка Шарића и др.

Пресудом Врховног касационог суда (Кзз ОК 6/2021) од 22. априла 2021. године, усвојен је захтев за заштиту законитости бранилаца окривљеног Дарка Шарића, адвоката Радослава Баћевића и Данила Шарића, као основан, па је у односу на овог окривљеног, а по службеној дужности применом одредбе члана 489. став 2. ЗКП, и у односу на окривљене Горана Соковића, Жељка Вујановића, Марка Пандрца, Николе Димитријевића, Ненада Новаковића, Бошка Недића, Петра Обрадовића, Небојше Сретеновића, Михајла Ђоковића, Родољуба Радуловића, Борислава Туњића, Милана Миловца, Живка Сибинског, Дарка Тошића, Милоша Цајића и сведоке сараднике АА, ББ и ВВ, и укинута правноснажна пресудa Апелационог суда у Београду, Посебно одељење Кж1 По1 22/19 од 12.06.2020. године, у осуђујућем делу описаном у ставу I и III изреке те пресуде, и предмет у том делу враћен Апелационом суду у Београду на поновно одлучивање.

Врховни касациони суд је нашао, да је другостепеном пресудом учињена битна повреда одредаба кривичног поступка из члана 438. став 1. тачка 4) ЗКП, јер су у поступку доношења пресуде поводом изјављених жалби, учествовале судије које су због ранијег одлучивања о продужењу притвора у истом предмету, имале изражен став о постојању оправдане сумње да је окривљени Дарко Шарић извршио кривично дело, која процесна улога представља основ за њихово обавезно изузеће од одлучивања у поступку по жалбама на првостепену пресуду.

По налажењу Врховног касационог суда, код тих судија формирано је предубеђење таквог квалитета да представља околност која нарушава претпоставку непристрасности судије, те је у конкретном случају непристрасност функционалне природе тих судија доведена у питање, због чега их је требало изузети у доношењу другостепене пресуде.

Одлучујући о захтеву за заштиту законитости бранилаца окривљеног, Врховни касациони суд је посебно имао у виду и релевантне одлуке Европског суда за људска права.