Секретаријат

регулисано чл. 48 и 49 Закона о уређењу судова, чл. 7 Судског пословника, чл. 42 Пословника о уређењу и раду Врховног касационог суда и чл. 7, 10 и 13 тачка 15-53 Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Врховном касационом суду

Законом о уређењу судова прописано је да Врховни касациони суд има Секретаријат.

Секретаријат помаже председнику суда у судској управи, обавља административне послове за Општу седницу и врши друге послове који су му Пословником о уређењу и раду Врховног касационог суда стављени у делокруг.

Секретаријатом руководи секретар суда, кога на предлог председника суда поставља Општа седница. Секретар Врховног касационог суда има статус државног службеника на положају, који у погледу законских услова, мора да испуњава услове за судију апелационог суда.

И Судским пословником прописано је да у пословима судске управе председнику суда помаже секретар суда, у складу са законом, овим пословником и актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у суду.

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Врховном касационом суду одређена су радна места у Секретаријату, као самостална извршилачка радна места или у оквиру организационих јединица:

 1. Служба за финансијско-материјалне послове;
 2. Одсек за информационе технологије;
 3. Дактилобиро;
 4. Одсек за коректуру;
 5. Одсек за безбедност;
 6. Служба за техничке послове, противпожарну заштиту и за безбедност и здравље на раду.

Послови судске управе које обавља Секретаријат су:

 • воде се уписници судске управе;
 • израђују нацрти појединачних аката у вези пријема у радни однос и остваривања права, дужности и одговорности из радног односа запослених у суду, као и нацрти појединачних аката за остваривање права по основу рада судија;
 • на интернет страници суда објављују судске одлуке и друге битне информације у вези рада суда;
 • израђује и ажурира Информатор о раду суда;
 • обављају информатички послови и послови на одржавању информатичке опреме;
 • обављају административни послови у вези стручног усавршавања судија и послови у вези стручног усавршавања судског особља;
 • обављају стручни и административни послови за потребе комисија и радних тела у суду;
 • воде прописане и друге установљене евиденције из разних области рада у суду;
 • обављају финансијско-материјални и рачуноводствени послови и послови јавних набавки добара, услуга и радова;
 • израђују разни извештаји и годишња анализа рада суда и судова;
 • обављају дактилографски послови и лекторски послови;
 • врши умножавање штампаног материјала;
 • воде евиденције о стручним публикацијама, текстовима и јавним гласилима и стара се о набавци и дистрибуцији стручне литературе корисницима у суду;
 • предузимају мере безбедности и заштите здравља на раду и осигурања запослених;
 • обављају послови противпожарне заштите,
 • обављају послови правосудне страже
 • обављају послови текућег одржавања зграде суда;
 • сарађује са другим државним органима поводом послова које обавља Секретаријат.

За свој рад и рад Секретаријата, секретар суда одговара председнику суда. Руководиоци одсека и служби у Секретаријату за свој рад и рад организационе јединице којом руководе одговарају секретару суда.

Радна места у Секретаријату, опис послова за свако појединачно радно место и услови потребни за обављање тих послова, прописани су у одредбама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Врховном касационом суду.