Слађана Накић Момировић, судија Врховног касационог суда

Слађана Накић Момировић, судија Врховног касационог суда

Рођена је 1955. године. Дипломирала је на Правном факултету у Београду 1977. године, а правосудни испит положила 1979. године.

У Трећем општинском суду у Београду била је приправник и сарадник од 1977. године до 1981. године. У Окружном суду у Беогарду била је сарадник од 1981. године до 1983. године, када је изабрана за судију Трећег општинског суда у Београду. Од 1996. године до 2005. године била је судија Окружног суда у Београду. На функцији судије Врховног суда Србије била је од 2005. године до 2009. године. Од 2010. године до 2014. године била је судија Апелационог суда у Београду.

Аутор је великог броја сентенци објављених у билтенима Врховног суда Србије и Апелационог суда у Београду. Аутор је стручног рада „Имовински односи супружника и ванбрачних партнера-вануговорни режим“, објавњен у Билтену ВСС број 2/07.

На функцији судије Врховног касационог суда је од 12. септембра 2014. године.

Судија је у грађанској материји.