Служба председника суда

регулисано чл. 25 Пословника о уређењу и раду Врховног касационог суда, чл.4 Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Врховном касационом суду

У служби председника суда обављају се стручни послови за председника суда; припремају се упутства и наредбе које доноси председник суда; планирају и припремају међународни пројекти; припремају посете Врховном касационом суду; обављају послови сарадње на реализацији контаката председника суда и иностраних судова и међународних институција; послови за односе са јавношћу и други послови утврђени у Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места.

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Врховном касационом суду, прописано је да се у Служби председника суда: обављају стручни послови за председника суда, послови који се односе на међународну сарадњу, пројекте и европске интеграције; израђују се нацрти нормативних аката суда и обављају стручни и административни послови за Општу седницу; поступа се по представкама и притужбама странака и израђују анализе о поступању судова по представкама и притужбама странака, када су оне непосредно достављене овом суду, или се односе на рад судија непосредно нижих судова; обављају се послови комуникације са судовима и грађанима; прати се поступање судова у извршавању мера које су наложили надлежни органи у поступку надзора над радом судова; врши се анализа периодичних извештаја о раду судова; распоређују се списи судске управе и одговара на пошту председника суда; води се евиденција о састанцима и обавезама председника суда; организују се састанци и припремају материјали за састанке којима председава или на којима учествује председник суда; обављају се протоколарни послови за председника суда, послови превођења, интерне ревизије и други послови утврђени у Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места.

Службом председника суда руководи руководилац Службе, који за свој рад и рад Службе одговара председнику суда.

Руководилац службе је државни службеник на положају.

Радна места у Служби председника, опис послова за свако појединачно радно место и услови потребни за обављање тих послова, прописани су у одредбама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Врховном касационом суду.