Спп1 1/2020 поступак за решавање спорног правног питања; 3.19.1.11; 1.6.6.7

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Спп1 1/2020
02.06.2020. година
Београд

ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ

ВЕЗА: Су – 17 2019-53-3

Извод из записника са III седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 02.06.2020. године.

О Д Л У К А

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Привредног суда у Лесковцу за решавање спорног правног питања.

О б р а з л о ж е њ е

Привредни суд у Лесковцу покренуо је поступак за решавање спорног правног питања подношењем захтева Су II-17/2019-53-1 26. јула 2019. године Врховном касационом суду, који захтев је уређен 10. фебруара 2020. године достављањем списа предмета у вези којих се питање поставља.

У захтеву, Привредни суд у Лесковцу наводи да га подноси на предлог пуномоћника странака – предлагача који су поднели приговоре ради убрзања поступка, по којим приговорима су тада били у току поступци пред Привредним судом у Лесковцу. Уз захтев, Привредни суд у Лесковцу доставља списе предмета Р.ст. 3546/2019, Р4 ст 4107/2019, Р4 ст 3966/2019, Р4 ст 3967/2019, Р4 ст 3969/2019 и Р4 ст 3970/2019, у којим предметима су донете правноснажне одлуке по приговорима предлагача. Напомиње се да су у поступцима који су вођени под Р4 ст 3695/19, Р4 ст 4108/2019 и Р4 ст 3965/2019 у току поступци по ревизијама које су поднели пуномоћници предлагача.

Разлог за покретање поступка Привредни суд у Лесковцу налази у чињеници да се пред тим судом води више хиљада поступака поводом приговора због повреде права на суђење у разумном року, ради убрзања поступка у предметима истог суда Ст35/2010 и Ст 295/2011. Вођено је више стотина идентичних поступака, у којима су донете првостепене одлуке, којима је поступајућим судијама наложено предузимање процесних радњи у циљу убрзавања поступака, али су одбијени захтеви предлагача за накнаду трошкова. Жалбе предлагача против тих решења су одбијане и потврђивана решења првостепеног суда о одбијању захтева предлагача за накнаду трошкова поступка. Другостепени суд је образлагао одлуке позивом на одредбе члана 28. став 3. Закона о ванпарничном поступку у вези члана 7. став 3. Закона о заштити права на суђење у разумном року. Према наводима предлагача, Привредни суд у Лесковцу је у раније донетим правноснажним одлукама утврђивао право предлагачима на накнаду трошкова, које одлуке су потврђиване одлукама Привредног апелационог суда, за шта за пример прилажу поједине одлуке.

Спорно правно питање гласи:

„Да ли се приликом одлучивања о трошковима поступка у поступцима који се воде поводом поднетог приговора за убрзање поступка (члан 3. став 1. Закона о заштити права на суђење у разумном року) примењују одредбе члана 28. став 3. Закона о ванпарничном поступку, или одредбе члана 30. став 2. Закона о ванпарничном поступку и одговарајуће одредбе Закона о парничном поступку које уређују питање трошкова парничног поступка“.

Суд који подноси захтев за решавање спорног правног питања дао је и своје тумачење спорног правног питања, према којем, како се ради о једностраначким поступцима, који се спроводе у циљу убрзања другог судског поступка и то у интересу подносиоца приговора - подносиоци приговора немају право на накнаду трошкова предузимања радњи у поступцима поводом приговора због повреде права на суђење у разумом року.

Врховни касациони суд је на седници Грађанског одељења одржаној 02.06.2020. године, одбацио захтев за решавање спорног правног питања на основу члана 182. Закона о парничном поступку, налазећи да ово питање не спада у круг спорних правних питања о којима се може одлучивати применом одредбе члана 180. Закона о парничном поступку. Поред тога, у поступцима за заштиту права на суђење у разумном року, Врховни касациони суд је донео већи број одлука, поводом изјављених жалби.

Међутим, због значаја за судску праксу, постављено питање ће бити уврштено у радни материјал за седницу Одељења за заштиту права на суђење у разумном року Врховног касационог суда, ради усвајања закључка.

Председник Грађанског одељења

судија др Драгиша Б. Слијепчевић