Спп1 1/2022 3.1.2.15.2

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Спп1 1/2022
11.05.2022. година
Београд

ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ

БЕОГРАД

ВЕЗА: П 9936/21

Извод из записника са II седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 11.05.2022. године.

О Д Л У К А

ОДБИЈА СЕ захтев за решавање спорног правног питања у предмету Привредног суда у Београду П 9936/21.

О б р а з л о ж е њ е

Привредни суд у Београду је 17. јануара 2022. године поднео захтев за решавање спорног правног питања Врховном касационом суду, у предмету 15П 9936/21 тога суда.

У захтеву се наводи да је поступак у предмету 15П 9936/21 покренут тужбом АД Gemerali osiguranje Srbija Београд од 23.06.2020. године, против туженог Компанија Дунав осигурање АДO Београд, са захтевом за исплату на име регреса, износа који је тужилац исплатио 30.06.2017. године, као осигуравач по полиси каско осигурања. Тужени је истакао приговор застарелости утуженог потраживања. Тужилац се приговору противио без изношења чињеница које би биле од утицаја на застарелост потраживања. У поступку је донета првостепена пресуда, која је укинута решењем Привредног апелационог суда 8Пж 5261/20 од 22.09.2021. године, и предмет враћен првостепеном суду на поновно суђење са налогом да у поновном поступку поново цени истакнути приговор застарелости, јер како је наведено, првостепени суд није имао у виду Уредбу о роковима у судским поступцима за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године, те општепознату чињеницу да је у Републици Србији проглашено ванредно стање 15.03.2020. године и да је трајало до 06.05.2020. године, због епидемије изазване вирусом Ковид.

Подносилац захтева сматра да постоји потреба да се заузме став о спорном правном питању, од значаја за одлучивање у свим судским предметима у поступцима у току у којима је истакнут приговор застарелости, а ток застарелости обухвата и време ванредног стања од 15.03.2020. године до 06.05.2020. године, на које се односи Уредба о роковима у судским потупцима за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године („Службени гласник РС“ бр 38/20). Спорно правно питање дефинише као питање да ли су самом чињеницом да је донета Уредба о роковима у судским поступцима за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године застала сва застаревања за време на које се односи ова уредба, односно да ли је за застаревања одлучујуће да је била донета иста уредба, па је суд примењује по службеној дужности, или је одлучујуће да ли се поверилац у судском поступку позива на чињеницу ванредног стања као несавладиву препреку да судским путем захтева испуњење обавезе.

Уз захтев је подносилац доставио своје тумачење спорног правног питања.

Применом норми којима је уређен поступак за решавање спорног правног питања из Главе XIV Закона о парничном поступку („Службени гласник РС“ бр 78/2011 ... 18/2020), уочава се да у захтеву нема навода из којих би произилазило вероватним да је постављено правно питање од значаја за одлучивање у већем броју предмета у поступку пред Привредним судом у Београду. Једини навод у вези потребе, односно значаја спорног питања за одлучивање, је уопштен. Судија појединац у предмету 15П 9936/21 који подноси захтев за решавање спорног правног питања наводи да сматра да је постављено питање од значаја за одлучивање у свим судским предметима у поступцима у току, а биће од значаја и у свим будућим поступцима, с обзиром на дужину прописаних рокова застарелости, у којима је истакнут приговор застарелости, а ток застарелости обухвата и време ванредног стања од 15.03.2020. године до 06.05.2020. године.

На седници Грађанског одељења одржаној 11.05.2022. године, Врховни касациони суд је на основу члана 183. став 2. Закона о парничном поступку, одбио захтев за решавање спорног правног питања, налазећи да оно није од значаја за одлучивање у већем броју предмета у поступку пред првостепеним судом.

Председник Грађанског одељења

судија др Драгиша Б. Слијепчевић