Судска писарница

регулисано чл.35 и 36 Судског пословника и чл.8 и 13 тачка 54-62 Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Врховном касационом суду

Судским пословником судска писарница, одређена је као организациони део суда, у коме се обављају административни и технички послови.

Када је писарница подељена на више одсека или одељења, радом одсека или одељења руководи шеф одсека, односно одељења под надзором управитеља писарнице.

Радом судске писарнице руководи управитељ писарнице, који истовремено може водити и послове појединих организационих јединица писарнице.

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Врховном касационом суду прописано је да се у Судској писарници:

  • обављају послови административне обраде предмета и вођења свих књига уписника и именика, осим оних који се односе на судску управу;
  • води евиденција о кретању списа предмета од пријема у суд до експедиције надлежном органу;
  • дају основна обавештења странкама и учесницима у судском поступку о кретању предмета на основу података из службених евиденција суда;
  • врши расписивање заказаних јавних седница;
  • обављају послови информатичке евиденције рада суда и судија и израда разних извештаја о томе; - врши статистичка обрада извештаја о раду судова и аналитички послови;
  • врши архивирање предмета и обављају други архивски послови, као и други послови одређени Судским пословником.

Радна места у Судској писарници одређена су као самостална извршилачка радна места или у оквиру организационих јединица:

  1. Одсек кривичне писарнице,
  2. Одсек грађанске писарнице.

Судском писарницом руководи управитељ судске писарнице, који за свој рад и рад судске писарнице одговара председнику суда.

Шефови одсека у судској писарници за свој рад и рад одсека одговарају управитељу судске писарнице.

Радна места у Судској писарници, опис послова за свако појединачно радно место и услови потребни за обављање тих послова, прописани су у одредбама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Врховном касационом суду.