Увп 1/10 - процена утицаја на животну средину

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Увп 1/10
06.04.2010. година
Београд

Врховни касациони суд у већу састављеном од судија овог суда Снежане Живковић, председника већа, Мирјане Ивић и Стојана Јокића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући по захтеву за ванредно преиспитивање правноснажне судске одлуке који је поднео Град П., кога заступа Градско јавно правобранилаштво из П., против пресуде Окружног суда у Новом Саду У број 588/07 од 06.11.2009. године у предмету давања сагласности на студију о процени утицаја на животну средину, у нејавној седници већа одржаној дана 06.04.2010. године, донео је

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

Захтев СЕ ОДБАЦУЈЕ.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

            Побијаном пресудом је одбијена тужба Општине П. изјављена против решења Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој  у Н.С. број ... од 10.07.2007. године којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат терминал за претовар дизела у кругу Луке Д. у П. на катастарским парцелама ближе означеним у диспозитиву решења.

У поднетом захтеву за ванредно преиспитивање побијане пресуде истиче се да је суд погрешно применио одредбе члана 17. став 2. Закона о процени утицаја на животну средину јер није правилно оценио да је уз осталу потребну документацију било неопходно и достављање  УТУ услова. Поред тога наводи се да суд уопште није применио одредбе Правилника о изградњи постојања за запаљиве течности и о складиштењу и претакању запаљивих течности, које не дозвољавају да се врши претакање из једног у дрого транспортно средство. У захтеву се предлаже да суд исти уважи и преиначи или укине побијану пресуду.

У поступку претходног испитивања поднетог захтева суд је нашао да је захтев недозвољен.

Захтев је поднет 30.12.2009. године препорученом пошиљком и примљен је у Врховном касационом суду 04.01.2010. године, а побијану пресуду је подносилац захтева примио 30.11.2009. године према заводном печату на самој пресуди, приложеној уз захтев.

У погледу важења норми процесних закона у времену и дозвољености правног средства основно је правило о тренутном, односно неодложном дејству новог процесног закона на ситуације у току, иако законодавац из разлога целисходности може прописати и продужено дејство старог закона на неке ситуације у току, што није учињено доношењем новог Закона о управним споровима. Закон о управним споровима (''Службени гласник РС'', број 111/09 од 29.12.2009. године) је ступио на снагу 30.12.2009. године, јер је чланом 79. овог Закона прописано да ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије. Према члану 77. став 1. овог Закона поступци по захтевима за ванредно преиспитивање судске одлуке поднетим до дана ступања на снагу овог Закона окончаће се пред Управним судом по правилима поступка која су важила до дана ступања на снагу овог закона, а ванредна правна средства прописана новим ЗУС-ом су захтев за преиспитивање судске одлуке и понављање поступка. Закон о управним споровима (''Службени лист СРЈ'', број 46/96) који је важио до 30.12.2009. године је, према члану 78. став 1. ЗУС-а (''Службени гласник РС'', број 111/09) престао је да важи ступањем на снагу новог Закона о управним споровима.

Обзиром на наведене одредбе закона и одређивање у прелазним и завршним одредбама ЗУС-а да ступањем на снагу овог Закона престаје да важи Закон о управним споровима (''Службени лист СРЈ'', број 46/96) Врховни касациони суд налази да захтев за ванредно преиспитивање судске одлуке поднет после ступања на снагу ЗУС-а (''Службени гласник РС'', број 119/09) није дозвољен, јер у време подношења овог ванредног правног средства суду није прописан као правни лек који се може изјавити против правноснажне одлуке донете у управном спору, без обзира што је рок за његово подношење почео да тече пре ступања на снагу новог ЗУС-а.

Са изнетих разлога, одлучено је као у изреци решења на основу члана 30. Закона о уређењу судова и аналогном применом члана 53. став 1. ЗУС-а.

РЕШЕНО У ВРХОВНОМ КАСАЦИОНОМ СУДУ

Записничар,                                                                         Председник већа - судија

Рајка Милијаш, с.р.                                                             Снежана Живковић, с.р.