Уж 3/2022 4.1.2.7; ванредна правна средства

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Уж 3/2022
23.05.2022. година
Београд

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранислава Босиљковића, чланова већа, са саветником Љиљаном Петровић, као записничарем, решавајући по жалби АА из ..., ул. ..., изјављеној против пресуде Прекршајног апелационог суда – Одељења у Нишу II-205 Прж. 2785/22 од 18.03.2022. године, у прекршајном предмету, у нејавној седници већа одржаној дана 23.05.2022. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

Жалба се ОДБАЦУЈЕ.

О б р а з л о ж е њ е

Жалилац је дана 23.04.2022. године поднео Врховном касационом суду жалбу на пресуду Прекршајног апелационог суда – Одељења у Нишу II-205 Прж. 2785/22 од 18.03.2022. године, којом је одбијена као неоснована његова жалба и потврђена пресуда Прекршајног суда у Пироту 05 Пр бр. 3627/21 од 13.01.2022. године.

У поступку претходног испитивања поднете жалбе Врховни касациони суд је нашао да је жалба недозвољена.

Одредбама чл. 280-290. Закона о прекршајима ("Службени гласник РС" бр. 65/13... 91/19), као ванредни правни лекови против правноснажних одлука донетих у прекршајном поступку прописани су захтев за понављање прекршајног поступка који може поднети кажњени и захтев за заштиту законитости који подиже Републички јавни тужилац.

Имајући у виду да је у конкретном случају жалилац изјавио жалбу против пресуде Прекршајног апелационог суда – Одељења у Нишу, која није прописана као правно средство против правноснажне одлуке донете у прекршајном поступку, Врховни касациони суд је на основу наведених прописа и члана 30. став 1. Закона о уређењу судова (''Службени гласник РС'' бр. 116/08... 88/18-УС) одлучио као у диспозитиву овог решења.

РЕШЕНО У ВРХОВНОМ КАСАЦИОНОМ СУДУ

дана 23.05.2022. године, Уж 3/2022

Записничар,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Председник већа – судија,

Љиљана Петровић,с.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Катарина Манојловић Андрић,с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић