Узз 4/2023 4.1.2.7

Република Србија
ВРХОВНИ СУД
Узз 4/2023
11.07.2023. година
Београд

Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелене Ивановић, председника већа, Татјане Матковић Стефановић и Зорана Хаџића, чланова већа, са саветником Мирелом Костадиновић, као записничарем, решавајући о захтеву за заштиту законитости АА из ..., ..., поднетом због ћутања администрације, у нејавној седници већа одржаној дана 11.07.2023. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

Захтев се ОДБАЦУЈЕ.

О б р а з л о ж е њ е

АА поднела је дана 22.06.2023. године Врховном суду захтев за заштиту законитости због ћутања администрације Управног суда на решење о инвалидској пензији због губитка радне способности.

У поступку претходног испитивања поднетог захтева Врховни суд је нашао да је захтев недозвољен.

Одредбом члана 49. став 1. Закона о управним споровима ("Службени гласник РС" број 111/09) прописано је да против правноснажне одлуке Управног суда странка и надлежни јавни тужилац могу да поднесу Врховном касационом суду (сада Врховном суду) захтев за преиспитивање судске одлуке.

Одредбом члана 53. став 1. Закона о управним споровима ("Службени гласник РС" број 111/09) је прописано да ће недозвољен или неблаговремен захтев или захтев који је поднело неовлашћено лице Врховни касациони суд (сада Врховни суд) одбацити решењем.

Одредбом члана 77. став 2. Закона о управним споровима ("Службени гласник РС" број 111/09), а који је ступио на снагу дана 30.12.2009. године, прописано је да ће се поступци по жалбама изјављеним против пресуда донетих у управном спору и захтевима за заштиту законитости поднетим до дана ступања на снагу овог закона, окончати пред Врховним касационим судом по правилима поступка која су важила до дана ступања на снагу овог закона.

Како је поднесак, који је означен као захтев за заштиту законитости, поднет 22.06.2023. године, у време када је ступио на снагу Закон о управним споровима ("Службени гласник РС" број 111/09), који не предвиђа могућност изјављивања захтева за заштиту законитости, то је Врховни суд, на основу наведених прописа и аналогном применом члана 53. став 1. Закона о управним споровима ("Службени гласник РС" број 111/09), одлучио као у диспозитиву решења.

РЕШЕНО У ВРХОВНОМ СУДУ

дана 11.07.2023. године, Узз  4/2023

 

Записничар,                                                                                                             Председник већа – судија,

Мирела Костадиновић,с.р.                                                                                Јелена Ивановић,с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић