Узп 101/2020 4.1.2.7.1 захтев за преиспитивање судске одлуке

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Узп 101/2020
12.05.2020. година
Београд

 

 

 

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Слађане Накић Момировић, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, решавајући о захтеву АА из ..., поднетом преко пуномоћника ББ из ..., ... број ..., кога заступа Бранислав Пајић, адвокат из ..., ... број ..., за преиспитивање судске одлуке – решења Управног суда 27 Ув. 396/18 од 18.02.2020. године, у предмету новчане накнаде за туђу негу и помоћ, у нејавној седници већа одржаној дана 12.05.2020. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

Захтев се ОДБАЦУЈЕ.

О б р а з л о ж е њ е

Подноситељка захтева је предложила преиспитивање решења Управног суда 27 Ув. 396/18 од 18.02.2020. године, којим је одбијен њен приговор изјављен против решења Управног суда 18 У5375/18 од 09.07.2018. године, којим је обустављен поступак по њеној тужби поднетој против решења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Дирекције Београд број ...-.../.... .../... од 29.01.2018. године. Решењем Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Дирекције Београд број ...-.../... .../... од 29.01.2018. године, уважена је жалба тужиље, поништено решење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Филијале ...број ...- .../ ... од 27.01.2015. године, којe је донето у предмету новчане накнаде за туђу негу и помоћ, и предмет враћен првостепеном органу на поновно одлучивање.

У поступку претходног испитивања поднетог захтева Врховни касациони суд је нашао да је захтев недозвољен.

Одредбом члана 49. став 1. Закона о управним споровима (''Службени гласник РС'' 111/09), је прописано да против правноснажне одлуке Управног суда странка и надлежни јавни тужилац могу да поднесу Врховном касационом суду захтев за преиспитивање судске одлуке. Ставом 2. истог члана закона је прописано да захтев може да се поднесе када је то законом предвиђено, у случајевима када је суд одлучивао у пуној јурисдикцији и у стварима у којима је у управном поступку била искључена жалба, а ставом 3. је прописано да захтев може да се поднесе због повреде закона, другог прописа или општег акта или повреде правила поступка која је могла бити од утицаја на решење ствари.

У конкретном случају захтев за преиспитивање је поднет против решења посебног већа Управног суда којим је одбијен приговор против решења судије појединца Управног суда 18 У5375/18 од 09.07.2018. године, којим је обустављен поступак по тужби. Из побијаног решења и навода захтева произлази да је пре подношења тужбе у предмету Управног суда 18 У5375/18 вођен управни поступак у коме је тужиља АА изјавила жалбу против првостепеног решења о којој је одлучено тужбом оспореним решењем. Стога за подношење овог захтева нису испуњени процесни услови прописани цитираним ставом 2. члана 49. Закона о управним споровима, јер захтев за преиспитивање судске одлуке није предвиђен законом у овој управној ствари, Управни суд није одлучивао у пуној јурисдикцији и у управном поступку није била искључена жалба, односно двостепено одлучивање.

Одредбом члана 53. став 1. Закона о управним споровима је прописано да ће, недозвољен или неблаговремен захтев или захтев који је поднело неовлашћено лице, Врховни касациони суд одбацити решењем.

Са изнетих разлога на основу наведених прописа поднети захтев је недозвољен, па је Врховни касациони суд применом одредбе члана 53. став 1. Закона о управним споровима одлучио као у диспозитиву овог решења.

РЕШЕНО У ВРХОВНОМ КАСАЦИОНОМ СУДУ

дана 12.05.2020. године, Узп 101/2020

Записничар,                                                                                                                                                   Председник већа – судија,

Драгица Вранић,с.р.                                                                                                                        Катарина Манојловић Андрић,с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић