Узп 1/2021 4.1.2.7.1; захтев за преиспитивање судске одлуке; 4.1.1.12.1; понављање поступка

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Узп 1/2021
26.03.2021. година
Београд

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Љиљаном Петровић, као записничарем, решавајући о захтеву Предузећа за инжењеринг, промет и услуге „РБ-АМЕНОФИС“ ДОО Београд, Јурија Гагарина бр. 185, које заступа Небојша Андоновић, адвокат из ... бр. .., за преиспитивање судске одлуке – решења Управног суда – Одељења у Новом Саду III-Ув 90/20 од 21.10.2020. године, у предмету понављања управног поступка, у нејавној седници већа одржаној дана 26.03.2021. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

Захтев се ОДБАЦУЈЕ.

О б р а з л о ж е њ е

Подносилац захтева је предложио преиспитивање решења Управног суда – Одељења у Новом Саду III-Ув 90/20 од 21.10.2020. године, којим је одбијен његов приговор изјављен против решења Управног суда 5 У 584/2017 од 28.02.2020. године, којим је одбачена његова тужба поднета против туженог Града Београда, Градске управе за Град Београд, Секретаријата за послове легализације објеката, јер уз тужбу поднету због ћутања управе нису приложени сви докази прописани одредбом члана 22. став 3. Закона о управним споровима.

У поступку претходног испитивања поднетог захтева Врховни касациони суд је нашао да је захтев недозвољен.

Одредбом члана 49. став 1. Закона о управним споровима (''Службени гласник РС'' 111/09), је прописано да против правноснажне одлуке Управног суда странка и надлежни јавни тужилац могу да поднесу Врховном касационом суду захтев за преиспитивање судске одлуке. Ставом 2. истог члана закона је прописано да захтев може да се поднесе када је то законом предвиђено, у случајевима када је суд одлучивао у пуној јурисдикцији и у стварима у којима је у управном поступку била искључена жалба, а ставом 3. је прописано да захтев може да се поднесе због повреде закона, другог прописа или општег акта или повреде правила поступка која је могла бити од утицаја на решење ствари.

У конкретном случају захтев за преиспитивање је поднет против решења посебног већа Управног суда којим је одбијен приговор против решења судије појединца Управног суда 5 У 584/2017 од 28.02.2020. године, којим је одбачена тужба тужиоца, овде подносиоца захтева за преиспитивање судске одлуке, применом одредаба члана 26. став1. тачка 3. Закона о управним споровима, јер тужилац уз тужбу поднету Управном суду није приложио копију жалбе због ћутања првостепеног органа по његовом захтеву. Како је тужилац пре подношења тужбе у предмету Управног суда 5 У 584/2017 имао могућност да изјави жалбу другостепеном органу због ћутања првостепеног органа, то за подношење овог захтева нису испуњени процесни услови прописани цитираним ставом 2. члана 49. Закона о управним споровима, јер захтев за преиспитивање судске одлуке није предвиђен законом у овој управној ствари, Управни суд није одлучивао у пуној јурисдикцији и у управном поступку није била искључена жалба, односно двостепено одлучивање.

Одредбом члана 53. став 1. Закона о управним споровима је прописано да ће, недозвољен или неблаговремен захтев или захтев који је поднело неовлашћено лице, Врховни касациони суд одбацити решењем.

Са изнетих разлога на основу наведених прописа поднети захтев је недозвољен, па је Врховни касациони суд применом одредбе члана 53. став 1. Закона о управним споровима одлучио као у диспозитиву овог решења.

РЕШЕНО У ВРХОВНОМ КАСАЦИОНОМ СУДУ

дана 26.03.2021. године, Узп 1/2021

Записничар,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Председник већа – судија,

Љиљана Петровић,с.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Катарина Манојловић Андрић,с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић