Узп 138/2023 4.1.2.7.1

Република Србија
ВРХОВНИ СУД
Узп 138/2023
11.07.2023. година
Београд

Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелене Ивановић, председника већа, Татјане Матковић Стефановић и Зорана Хаџића, чланова већа, са саветником Мирелом Костадиновић, као записничарем, решавајући о захтеву Савеза јеврејских општина Србије, Београд, Књегиње Љубице 14, чији је пуномоћник Илија Џаковић, адвокат из ..., ... ..., за преиспитивање судске одлуке – решења Управног суда 17 У 1198/23 од 20.02.2023. године, у предмету приступа информацијама од јавног значаја, у нејавној седници већа одржаној дана 11.07.2023. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

Захтев се ОДБАЦУЈЕ.

О б р а з л о ж е њ е

Подносилац захтева је дана 05.06.2023. године поднео Врховном суду, преко пуномоћника, захтев за преиспитивање решења Управног суда 17 У 1198/23 од 20.02.2023. године, којим је одбачена његова тужба поднета против решења Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Републике Србије број ...-...-.../...-... од 18.01.2023. године, којим решењем, донетим у поступку управног извршења решења Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Републике Србије број ...-...-.../...-... од 04.11.2022. године, покренутом по предлогу тражиоца извршења АА из ... због непоступања извршеника Савеза јеврејских општина Србије, по наведеном решењу Повереника, је, у ставу I диспозитива, дозвољено извршење решења Повереника од 04.11.2022. године, и то у ставу I диспозитива, које је у наведеном делу постало извршно дана 21.11.2022. године; ставом II диспозитива, позива се извршеник Савеза јеврејских општина Србије, Извршни одбора у Београду, да решење из претходног става изврши у накнадном року од 2 дана од дана пријема наведеног решења односно да, преко пуномоћника, обавести АА из ..., да ли поседује тражене информације, односно документ у коме су исте садржане и то писани отправак Одлуке Извршног одбора Савеза јеврејских општина Србије од 25.06.2017. године о трајној суспенизији АА из ... из рада Савеза јеврејских општина Србије, те да му, уколико такав документ поседује у истом року достави његову копију, с тим што ће пре достављања заштитити податке о личности, као што су: адресни подаци, лични матични број грађана, као и сваки други податак чијим приступом би била угрожена приватност наведеног лица, уколико су такви подаци садржани у траженом документу и исте учини недоступним, и о томе обавести Повереника. Ставом III диспозитива, одређено је да уколико извршеник у остављеном року не изврши наведено решење, извршење ће се спровести посредном принудом, изрицањем новчаних казни у складу са чланом 198. Закона о општем управном поступку.

У поступку претходног испитивања поднетог захтева Врховни суд је нашао да је захтев недозвољен.

Одредбом члана 49. став 1. Закона о управним споровима (''Службени гласник РС'', број 111/09) је прописано да против правноснажне одлуке Управног суда странка и надлежни јавни тужилац могу да поднесу Врховном касационом суду (сада Врховном суду) захтев за преиспитивање судске одлуке.

Одредбом члана 53. став 1. Закона о управним споровима је прописано да ће, недозвољен или неблаговремен захтев или захтев који је поднело неовлашћено лице, Врховни касациони суд (сада Врховни суд) одбацити решењем.

Како је побијано решење 17 У 1198/23 од 20.02.2023. године донео судија појединац, те како је против тог решења подносилац тужбе имао право на приговор који је и изјавио у предмету Управног суда Ув 92/23, то за подношење овог захтева нису испуњени процесни услови из члана 49. став 1. Закона о управним споровима.

Имајући у виду да је, на основу наведених прописа, поднети захтев недозвољен, Врховни суд је, на основу одредбе члана 53. став 1. Закона о управним споровима, одлучио као у диспозитиву решења.

РЕШЕНО У ВРХОВНОМ СУДУ

Записничар,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Председник већа – судија,

Мирела Костадиновић,с.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Јелена Ивановић,с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић