Узп 149/2023 4.1.2.7.1. захтев за преиспитивање судске одлуке

Република Србија
ВРХОВНИ СУД
Узп 149/2023
11.07.2023. година
Београд

Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелене Ивановић, председника већа, Татјане Матковић Стефановић и Зорана Хаџића, чланова већа, са саветником Мирелом Костадиновић, као записничарем, решавајући о захтеву Града Ниша, Већа градске општине Медијана, Ниш, Париске комуне бб, за преиспитивање судске одлуке – решења Управног суда, Одељења у Нишу II-9 У 26262/22 од 27.04.2023. године, у предмету издавања одобрења – ћутања управе, у нејавној седници већа одржаној дана 11.07.2023. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

Захтев се ОДБАЦУЈЕ.

О б р а з л о ж е њ е

Подносилац захтева је предложио преиспитивање решења Управног суда, Одељења у Нишу II-9 У 26262/22 од 27.04.2023. године, којим је, ставом првим диспозитива, обустављен поступак по тужби тужиоца АА из ..., поднетој због ћутања управе – недоношења решења од стране туженог органа Града Ниша, Већа градске општине Медијана по жалби од 22.03.2022. године, изјављеној против решења првостепеног органа број 352-1-297/2022-03 од 04.03.2022. године. Ставом другим диспозитива побијаног решења, обавезан је тужени да тужиоцу накнади трошкове управног спора у износу од 24.750,00 динара.

У поступку претходног испитивања поднетог захтева Врховни суд је нашао да је захтев недозвољен.

Према одредбама члана 3. и члана 8. став 1. Закона о управним споровима (''Службени гласник РС'' 111/09), Управни суд у управном спору одлучује о законитости коначних управних аката и коначних појединачних аката којима се решава о праву, обавези или на закону заснованом интересу, осим оних у погледу којих је у одређеном случају предвиђена другачија судска заштита, као и о законитости других коначних појединачних аката када је то законом предвиђено.

Одредбом члана 49. став 1. Закона о управним споровима (''Службени гласник РС'' 111/09), је прописано да против правноснажне одлуке Управног суда странка и надлежни јавни тужилац могу да поднесу Врховном касационом суду (сада Врховном суду) захтев за преиспитивање судске одлуке. Ставом 2. истог члана закона је прописано да захтев може да се поднесе када је то законом предвиђено, у случајевима када је суд одлучивао у пуној јурисдикцији и у стварима у којима је у управном поступку била искључена жалба, а ставом 3. је прописано да захтев може да се поднесе због повреде закона, другог прописа или општег акта или повреде правила поступка која је могла бити од утицаја на решење ствари.

Из побијаног решења и навода захтева произлази да је АА поднео Управном суду тужбу због ћутања управе, односно због неодлучивања туженог органа – Града Ниша, Већа градске општине Медијана по његовој жалби од 22.03.2022. године, изјављеној против решења првостепеног органа број 352-1-297/2022-03 од 04.03.2022. године, о којој је одлучено решењем подносиоца захтева од 04.05.2022. године, због чега нису испуњени процесни услови прописани цитираним ставом 2. члана 49. Закона о управним споровима за подношење овог ванредног правног средства, јер захтев за преиспитивање није предвиђен законом у овој управној ствари, Управни суд није одлучивао у пуној јурисдикцији и у управном поступку није била искључена жалба.

Такође, пресудом Управног суда у делу одлуке о трошковима није одлучивано о предмету управног спора у смислу члана 3. Закона о управним споровима, па исто не представља правноснажну одлуку Управног суда из члана 49. ст. 1. и 2. Закона о управним споровима чије преиспитивање странка може тражити пред Врховним судом подношењем захтева за преиспитивање судске одлуке као ванредног правног средства.

Одредбом члана 53. став 1. Закона о управним споровима је прописано да ће, недозвољен или неблаговремен захтев или захтев који је поднело неовлашћено лице, Врховни касациони суд (сада Врховни суд) одбацити решењем.

Са изнетих разлога, налазећи да је поднети захтев недозвољен Врховни суд је на основу одредбе члана 53. став 1. Закона о управним споровима, одлучио као у диспозитиву решења.

РЕШЕНО У ВРХОВНОМ СУДУ

Записничар,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Председник већа – судија,

Мирела Костадиновић,с.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Јелена Ивановић,с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић