Узп 151/2023 4.1.2.7.1

Република Србија
ВРХОВНИ СУД
Узп 151/2023
31.07.2023. година
Београд

Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелене Ивановић, председника већа, Добриле Страјина и Бранке Дражић, чланова већа, са саветником Мирелом Костадиновић, као записничарем, решавајући о захтеву АА из ..., ..., кога заступа Момчило Филиповић, адвокат из ..., ..., за преиспитивање судске одлуке – пресуде Управног суда, Одељења у Нишу II-6 У 4565/2019 од 24.04.2023. године, у предмету пензијском, у нејавној седници већа одржаној дана 31.07.2023. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

Захтев се ОДБАЦУЈЕ.

О б р а з л о ж е њ е

Подносилац захтева је предложио преиспитивање пресуде Управног суда, Одељења у Нишу II-6 У 4565/2019 од 24.04.2023. године, којом је, ставом првим диспозитива, одбијена његова тужба поднета против решења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Дирекције фонда, Београд број 14195/18 од 18.01.2019. године, а ставом другим диспозитива, одбијен захтев тужиоца за накнаду трошкова управног спора. Решењем Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Дирекције фонда Београд број 14195/18 од 18.01.2019. године, ставом првим диспозитива, одбијена је жалба тужиоца поднета 26.12.2018. године изјављена због ћутања управе, односно недоношења решења од стране првостепеног органа Филијале Ниш, по захтеву тужиоца од 12.03.2018. године за доношење решења о износу пензије која се исплаћује по Закону о привременом уређивању начина исплате пензија, а ставом другим диспозитива истог решења одбијен је захтев тужиоца за накнаду трошкова управног поступка.

У поступку претходног испитивања поднетог захтева Врховни суд је нашао да је захтев недозвољен.

Одредбом члана 49. став 1. Закона о управним споровима (''Службени гласник РС'' 111/09), је прописано да против правноснажне одлуке Управног суда странка и надлежни јавни тужилац могу да поднесу Врховном касационом суду (сада Врховном суду) захтев за преиспитивање судске одлуке. Ставом 2. истог члана закона је прописано да захтев може да се поднесе када је то законом предвиђено, у случајевима када је суд одлучивао у пуној јурисдикцији и у стварима у којима је у управном поступку била искључена жалба, а ставом 3. је прописано да захтев може да се поднесе због повреде закона, другог прописа или општег акта или повреде правила поступка која је могла бити од утицаја на решење ствари.

Из побијане пресуде и навода захтева произлази да је пре доношења побијане пресуде вођен управни поступак у коме је подносилац овог захтева изјавио жалбу Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање, Дирекцији фонда Београд, као другостепеном органу због ћутања управе, односно неодлучивања првостепеног органа по његовом захтеву, о којој жалби је одлучено оспореним решењем, чија законитост је оцењена побијаном пресудом Управног суда. Стога за подношење овог захтева нису испуњени процесни услови прописани цитираним ставом 2. члана 49. Закона о управним споровима, јер захтев за преиспитивање судске одлуке није предвиђен законом у овој управној ствари, Управни суд није одлучивао у пуној јурисдикцији и у управном поступку није била искључена жалба, односно двостепено одлучивање.

Одредбом члана 53. став 1. Закона о управним споровима је прописано да ће, недозвољен или неблаговремен захтев или захтев који је поднело неовлашћено лице, Врховни касациони суд (сада Врховни суд) одбацити решењем.

Са изнетих разлога, налазећи да је поднети захтев недозвољен Врховни суд је на основу одредбе члана 53. став 1. Закона о управним споровима, одлучио као у диспозитиву решења.

РЕШЕНО У ВРХОВНОМ СУДУ

дана 31.07.2023. године, Узп 151/2023

Записничар,                                                                                                         Председник већа – судија,

Мирела Костадиновић,с.р.                                                                           Јелена Ивановић,с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић