Узп 2/08

Република Србија
ВРХОВНИ СУД СРБИЈЕ
Узп 2/08
24.12.2008. година
Београд

Врховни суд Србије у Београду, у већу састављеном од судија: Олге Ђуричић, председника већа, Томислава Медведа и Обрада Андрића, чланова већа, са саветником Надеждом Николић, као записничарем, одлучујући у управном спору по тужби тужиоца Скупштине општине АА, против туженог града Београда – в.д. градоначелника, ради заштите права до доношења одлуке по жалби од стране Министарства за државну управу и локалну самоуправу Републике Србије, у нејавној седници већа одржаној дана 24.12.2008. године, донео је

Р Е Ш Е Њ Е

Тужба СЕ ОДБАЦУЈЕ.

О б р а з л о ж е њ е

Тужилац је поднео тужбу за заштиту права, због доношења незаконитог решења града Београда – в.д. директора градоначелника број 02-46/2008 од 14.01.2008. године, којим је наложено ББ, разрешеном председнику Градске општине АА, да у року од 24 сата, од сата пријема решења, ВВ, новоизабраном председнику Градске општине АА омогући преузимање и несметано вршење функције председника општине, тако што ће му се обезбедити несметан улазак у службене просторије председника општине и преузимање печата органа Градске општине АА скупштине – општине, председника општине и општинског већа. У тужби коју је по налогу суда извршења Узп. 2/08 од 29.01.2008. године, тужилац уредио истиче се да је наведено решење донето као последица незаконито предузетих радњи од стране органа Градске управе града Београда, те да се овим решењем желе прикрити насилно предузете радње везане за промену председника општине АА, а чиме би се угрозило нормално фунционисање других органа општине АА. Стога се тужбом за заштиту права предлаже да суд поништи решење града Београда в.д. градоначелника, с обзиром да по жалби изјављеној против наведеног решења, Министарство за локалну самоуправу Републике Србије није донело одлуку, односно да суд до доношења одлуке по жалби донесе привремени акт којим ће заштити права тиме што ће наложити да се прекине поступак извршења по наведеном решењу.

Поступајући по поднетој тужби за заштиту права, Врховни суд Србије је нашао да је тужба недозвољена.

Законом о управним споровима (''Службени лист СРЈ'', бр. 46/96) прописано је да се управни спор може водити само против управног акта, који је донесен у другом степену, односно против првостепеног управног акта против којег није дозвољена жалба у управном поступку – сагласно члану 6. и 7., а против одлука донетих у управном спору може се поднети жалба када је то изричито законом прописано, односно захтев за ванредно преиспитивање судске одлуке и захтев за заштиту законитости под условима и начин прописан одредбама члана 18. и 19. Законом о управним споровима (''Службени лист СРЈ'', бр. 46/96) али није прописана могућност подношења захтева за заштиту слобода и права зајамечених Уставом, као ни предлог за заштиту слобода или права повређених радњом службеног лица у органу управе. Даном ступања на снагу наведеног Закона о управним споровима престао да важи Закона о управним споровима (''Службени лист СФРЈ'', бр. 4/77 и (''Службени лист СРЈ'', бр. 27/92...24/94), којим законом је у посебним одредбама била предвиђена могућност подношења предлога за заштиту слобода и права, односно за заштиту због незаконите радње службеног лица у органу управе.

Имајући у виду да је тужилац поднео тужбу за заштиту права због предузимања незаконитих радњи в.д. градоначелника града Београда, односно због спречавања одређених радњи, а која заштита није прописана одредбама важећег Закона о управним споровима, то је по оцени суда поднета тужба за заштиту права недозвољена. Такође ни решење које је донето у поступку спровођења одређених радњи службеног лица којим се по налажењу тужиоца повређују слободе и права зајамчене Уставом, није управни акт у смислу члана 6. Закона о управним споровима, па није дозвољена ни тужба због недоношења решења по жалби изјављеној против тог решења на основу члана 24. Закона о управним споровима.

Са изнетих разлога, Врховни суд Србије је, на основу члана 28. став 1. тачка 2. ЗУС-а, одлучио као у диспозитиву решења.

РЕШЕНО У ВРХОВНОМ СУДУ СРБИЈЕ У БЕОГРАДУ

Дана 24.12.2008. године, Узп. 2/08

Записничар, Председник већа-судија,

Надежда Николић, с.р. Олга Ђуричић, с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Оливера Стругаревић

ЈК