Узп 265/2021 4.1.2.7.2; понављање управно-судског поступка

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Узп 265/2021
25.03.2022. година
Београд

У ИМЕ НАРОДА

Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранислава Босиљковића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из ..., кога заступа Станислав Ивков, адвокат из ..., за преиспитивање судске одлуке – решења Управног суда 5 Уп 13/21 (2018) од 16.07.2021. године, са противном странком Градским већем Града Београда, у предмету грађевинском - понављање судског поступка, у нејавној седници већа одржаној дана 25.03.2022. године, донео је

П Р Е С У Д У

Захтев се ОДБИЈА.

О б р а з л о ж е њ е

Побијаним решењем одбачена је тужба подносиоца захтева за понављање судског поступка правноснажно окончаног пресудом Управног суда 20 У 11747/15 од 10.07.2017. године. Пресудом Управног суда 20 У 11747/15 од 10.07.2017. године одбијена је тужба тужиоца АА из ... поднета ради поништаја решења туженог Градског већа града Београда број ../15-ГВ од 14.07.2015. године, којим је одбијена као неоснована жалба тужиоца изјављена на решење Секретаријата за послове легализације објеката Градске управе града Београда, Сектора за подручје општина Вождовац и Чукарица XXXI-06 број ../2013 од радова 29.04.2015. године, којим је одбијен, као неоснован, захтев тужиоца за легализацију изведених без грађевинске дозволе на изградњи канализационог прикључка на градску канализациону мрежу на кп. .., .., .. и .. КО ..., а за потребе стамбеног објекта у ... у ... на кп. .. КО ... .

У захтеву за преиспитивање побијаног решења, подносилац наводи да сматра да постоји законски основ за понављање поступка окончаног пресудом Управног суда 20 У 11747/15 од 10.07.2017. године. Истиче да је Управни суд требао да се обрати туженом и затражи писмено изјашњење о томе ко је носилац права коришћења на кп. .., .. и .. КО ... . Указује и да није било основа за спајање поступака по тужби у предмету Уп 1/21 и Уп 13/21. У прилог својих навода указује на пресуду Уставног суда Уж 10953/2017 од 03.06.2021. године којом је усвојена његова уставна жалба и утврђено да је пресудом Управног суда У 11747/15 од 10.07.2017. године повређено право из члана 32. став 1. Устава Републике Србије, због чега је пресуда Управног суда У 11747/15 од 10.07.2017. године поништена и одређено да Управни суд донесе нову одлуку о тужби подносиоца уставне жалбе поднетој против решења Градског већа града Београда ../15-ГВ од 14.07.2015. године. Предлаже да Врховни касациони суд уважи захтев и укине побијано решење Управног суда.

Противна странка је доставила одговор на захтев, у коме није предложила одлуку.

Поступајући по поднетом захтеву и испитујући побијано решење у границама захтева, а у смислу члана 54. Закона о управним споровима (''Службени гласник РС'' број 111/09), Врховни касациони суд је нашао да је захтев неоснован.

Оспореним решењем Управног суда одбачена је као неблаговремена тужба тужиоца, овде подносиоца захтева за преиспитивање судске одлуке, за понављање судског поступка правноснажно окончаног пресудом Управног суда 20 У 11747/15 од 10.07.2017. године. Подносилац захтева за преиспитивање судске одлуке је у захтеву навео да је пресуда Управног суда У 11747/15 поништена по његовој уставној жалби, а у прилогу захтева је доставио пресуду Уставног суда Уж 1053/2017 од 03.06.2021. године којом је усвојена његова уставна жалба и утврђено да је пресудом Управног суда У 11747/15 од 10.07.2017. године повређено право подносиоца уставне жалбе на правично суђење из члана 32. став 1. Устава Републике Србије, те је наведена пресуда Управног суда поништена и одређено да исти суд донесе нову одлуку по тужби подносиоца уставне жалбе поднетој против решења Градског већа града Београда број ..15-ГВ од 14.07.2015. године.

Имајући у виду изложено, Врховни касациони суд налази да побијаним решењем Управног суда 5 Уп 13/21 (2018) од 16.07.2021. године није повређен закон на штету подносиоца захтева, с обзиром да ће се поступак по његовој тужби поднетој Управном суду ради поништаја решења Градског већа града Београда број ../15-ГВ од 14.07.2015. године, поново спровести у извршењу Одлуке Уставног суда Уж 10953/2017 од 03.06.2021. године. Наиме, Уставни суд је у поступку по уставној жалби АА из ..., овде подносиоца захтева за преиспитивање судске одлуке, пре доношења побијаног решења Управног суда донео одлуку којом је усвојио уставну жалбу, поништио пресуду Управног суда У 11747/15 од 10.07.2017. године и одредио да исти суд донесе нову одлуку о тужби подносиоца против решења Градског већа града Београда број ../15-ГВ од 14.07.2015. године. Према томе, у моменту доношења оспореног решења Управног суда пресуда Управног суда 20 У 11747/15 од 10.07.2017. године којом је окончан поступак чије понављање је тужилац тужбом предложио није више била у правном промету.

Имајући у виду изложено, Врховни касациони суд је, на основу одредбе члана 55. став 1. Закона о управним споровима, одлучио као у диспозитиву ове пресуде.

ПРЕСУЂЕНО У ВРХОВНОМ КАСАЦИОНОМ СУДУ

Записничар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Председник већа – судија

Драгица Вранић,с.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Катарина Манојловић Андрић,с.р.

За тачност отправка

Управитељ писарнице

Марина Антонић